’Jeg hav­de ik­ke reg­net med, at det vil­le gå så sta­er­kt’

An­na Møl­ler kan se til­ba­ge på en sa­e­son, hvor hun har over­gå­et al­le for­vent­nin­ger – og­så si­ne eg­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IN­TER­VIEW sva­ert ik­ke at ta­en­ke på for­kø­lel­sen, så jeg blev enig med min tra­e­ner om at ta­ge det som et test­løb. Jeg skul­le ik­ke fo­ku­se­re på ti­den, men ba­re på hvor­dan det føl­tes og så se, hvor la­en­ge jeg kun­ne føl­ge med. Det gik jo me­get godt. Jeg fandt et godt flow, og det var først til sidst, at jeg ik­ke kun­ne va­e­re med me­re. Der kun­ne jeg godt ma­er­ke, at jeg var lidt flad. Det ple­jer at va­e­re mig, der over­ha­ler i spur­ten, men den­ne gang var det om­vendt. Og ti­den var god nok.«

»Nu vil jeg me­get ger­ne lø­be en 5.000 me­ter, in­den sa­e­so­nen er for­bi. Det kan godt bli­ve sva­ert, for der er ik­ke så man­ge sta­ev­ner til­ba­ge. Og jeg vil ik­ke lø­be i et felt med ma­end, for så ta­el­ler ti­den ik­ke. Hvis jeg ik­ke får lov til at stil­le op i et 5.000 me­ter­løb, tror jeg, at vi selv ar­ran­ge­rer et i min klub. Så lø­ber jeg 5.000 me­ter ale­ne på ba­nen. Nu har jeg va­e­ret un­der ni mi­nut­ter på 3.000 me­ter, og så vil jeg og­så lø­be un­der 16 mi­nut­ter på 5.000 me­ter.« OL størst »Jeg ved ik­ke, hvad jeg bedst kan li­de at lø­be, om det er 800 me­ter, 1.500 me­ter, 3.000 me­ter el­ler for­hin­drings­løb. Jeg kan godt li­de at lø­be for­hin­dring, men jeg kan og­så godt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.