’Jeg skal hol­de An­na til­ba­ge’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BALANCEAKT Ker­sti Jakob­sen er tra­e­ner for An­na Møl­ler. Hun er im­po­ne­ret af det un­ge lø­be­ta­lent, som har en vold­som ap­pe­tit på he­le ti­den at for­bed­re sig. Og selv­om An­na Møl­ler al­le­re­de hav­de im­po­ne­ret in­den den­ne sa­e­son, har hun med en for­nem OL-del­ta­gel­se ta­get storm­skridt frem mod en in­ter­na­tio­nal lø­be­kar­ri­e­re.

»Det er gan­ske im­po­ne­ren­de. Alt er gå­et hur­ti­ge­re, end vi hav­de for­ven­tet,« kon­sta­te­rer tra­e­ne­ren og pe­ger på, at selv på den uvan­te 800 me­ter-di­stan­ce var An­na Møl­ler gan­ske su­ve­ra­en ved DM.

»Der er ik­ke man­ge ju­ni­o­rer, der har lø­bet hur­ti­ge­re, end An­na gjor­de her.«

Og net­op for­di An­na Møl­ler er så dyg­tig på så man­ge for­skel­li­ge di­stan­cer, er der in­gen grund til at la­eg­ge sig fast på, hvad hun skal spe­ci­a­li­se­re sig i.

»Jeg ved det ik­ke end­nu. Hun har va­e­ret glad for at lø­be for­hin­dring. Det er en sjov di­stan­ce, og der sker fle­re ting end ba­re at lø­be. Men hun kan og­så li­de ba­re at lø­be. For­di hun har så al­si­digt et ta­lent skal vi ba­re fin­de ud af, hvad hun sy­nes, der er sjovest at tra­e­ne.« Ker­sti Jakob­sen frem­ha­e­ver fle­re fak­to­rer, som gør, at An­na Møl­ler kan nå rig­tig langt: »Hun har en rig­tig god sans for at dis­po­ne­re si­ne løb. Så la­en­ge hun ik­ke jag­ter ti­der og re­kor­der, for­di så har hun en ten­dens til at spa­en­de op, og det lå­ser hen­de. Hun skal ba­re lø­be na­tur­ligt og selv ma­er­ke ef­ter. Det er en ka­em­pe styr­ke for hen­de.« Det 19-åri­ge lø­be­ta­lent er så må­l­ret­tet og sul­ten ef­ter at for­bed­re sig, at tra­e­ne­ren nog­le gan­ge må hol­de hen­de lidt til­ba­ge. »Hun er me­get di­sci­pli­ne­ret og al­tid klar på at tra­e­ne, og­så når det er hårdt. Og det er en me­get stor del af ta­len­tet, når man lø­ber. Det er en ba­lan­ce, og jeg skal sør­ge for, at hun ik­ke bli­ver slidt op. Det er en me­get stor del af min op­ga­ve,« fast­slår Ker­sti Jakob­sen. Hun skal ba­re lø­be na­tur­ligt og selv ma­er­ke ef­ter. Det er en ka­em­pe styr­ke for hen­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.