Som 15-årig gen­nem­trum­fe­de hun sin egen tvangs­fjer­nel­se

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Nielsen | cnie@bt.dk

36-åri­ge Gry Ram­busch er ik­ke, som ad­vo­ka­ter er flest. Hun er sy­stem­kri­tisk, tem­pe­ra­ments­fuld og har of­te fø­lel­ser­ne uden på tø­jet i rets­sa­len. Hvor­for? For­di hun ka­em­per for, at børn får en bed­re barn­dom end den, hun selv fik.

Gry Ram­busch vok­se­de op i Es­b­jerg i en fa­mi­lie med vold, al­ko­hol og om­sorgs­svigt, og først som 15-årig fik hun gen­nem­trum­fet sin egen tvangs­fjer­nel­se fra sin psy­kisk sy­ge og al­ko­ho­li­se­re­de mor. For­in­den hav­de der va­e­ret fle­re ind­be­ret­nin­ger, men det var først, da hun in­si­ste­re­de, at hun blev tvangs­fjer­net.

I dag ejer hun ad­vo­kat­fir­ma­et Ad­vo­kat Gry Ram­busch og fø­ler et vold­somt svigt fra sy­ste­met. Der­for har hun gjort det til sit livs sag at hja­el­pe ud­sat­te og om­sorgs­svig­te­de børn, hvis far og mor ik­ke selv kan. Og, som hun selv har va­e­ret, er kom­met i klem­me hos de so­ci­a­le myn­dig­he­der, som hun er sta­er­kt kri­tisk over­for.

Gry Ram­busch har tid­li­ge­re for­kla­ret til Ber­ling­s­ke, hvor­for hun har få­et bø­der af Ad­vo­kat­na­ev­net for bl.a. at gå ind i sa­ger med børn, som hun ik­ke har lov til. Og her gjor­de hun det klart, at det lig­ger hen­de me­get på sin­de at rå­be sy­ste­met op for at få bed­re vil­kår for ud­sat­te børn. Og at hun ger­ne med vil­je pro­vo­ke­rer Ad­vo­kat­na­ev­net for at få det til at ske. Sid­ste år sag­de hun så­le­des til avi­sen:

»Hvad ve­jer tun­gest? At jeg som ad­vo­kat går ind og re­pra­e­sen­te­rer et barn, jeg ik­ke har få­et til­la­del­se til at re­pra­e­sen­te­re? El­ler at al­le bar­nets ret­tig­he­der er over­t­rå­dt? Det er der­for, jeg be­vidst pus­her for at få op­ma­er­k­som­hed gen­nem kla­ger i Ad­vo­kat­na­ev­net.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.