’Utro­va­er­digt’

Støj­berg fryg­ter, at S vil bru­ge mil­li­ar­der på at rul­le in­te­gra­tionsy­del­sen til­ba­ge

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker | kar­ker@bt.dk

Re­ge­rin­gen ad­va­rer nu om, at det vil ko­ste 8,7 mia. kr., hvis So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne kom­mer til mag­ten og rul­ler in­te­gra­tionsy­del­sen til­ba­ge.

No­get af det før­ste, ud­la­en­din­ge­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) for­hand­le­de på plads, halvan­det døgn ef­ter at Vre­ge­rin­gen til­t­rå­d­te, var at hal­ve­re ydel­sen til asylan­sø­ge­re, så den kom på ni­veau med SU. Men S stem­te imod.

»Det er kom­plet utro­va­er­digt, at Met­te Fre­de­rik­sen si­ger, hun er klar til at bli­ve stats­mi­ni­ster i mor­gen, når hun så na­eg­ter at frem­la­eg­ge en sam­men­ha­en­gen­de øko­no­misk plan,« si­ger In­ger Støj­berg.

In­ger Støj­berg er isa­er be­kym­ret for, hvad der skal ske med in­te­gra- tionsy­del­sen. Hvis den bli­ver rul­let til­ba­ge til det ni­veau, den var på, da So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne hav­de re­ge­rings­mag­ten, vil det ko­ste 8,7 mia. frem til år 2025. Det frem­går af et svar fra fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen til Fol­ke­tin­gets fi­nans­ud­valg.

Det er kom­plet utro­va­er­digt, at Met­te Fre­de­rik­sen si­ger, hun er klar til at bli­ve stats­mi­ni­ster i mor­gen, når hun så na­eg­ter at frem­la­eg­ge en sam­men­ha­en­gen­de øko­no­misk plan In­ger Støj­berg, ud­la­en­din­ge­mi­ni­ster

»So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne stem­te imod in­te­gra­tionsy­del­sen, de stem­te imod kon­tant­hja­elpslof­tet, og de har stemt imod 225-ti­mers-reg­len. Og de ini­ti­a­ti­ver har vi jo net­op ta­get for at få fle­re udlaendinge i ar­bej­de. Met­te Fre­de­rik­sen for­søm­mer in­gen lej­lig­hed til at kri­ti­se­re vo­res po­li­tik på dét felt. Men hvad er hen­des egen plan? Og hvor­dan vil hun fi­nan­si­e­re ud­gif­ter­ne til udlaendinge? Det er me­get be­kym­ren­de, at en stats­mi­ni­ster­kan­di­dat ik­ke vil frem­la­eg­ge no­gen plan for, hvor­dan hun vil fi­nan­si­e­re vel­fa­erds­sam­fun­det i frem­ti­den,« si­ger In­ger Støj­berg.

»Vi vil gi­ve helt al­min­de­li­ge hård­t­ar­bej­den­de dan­ske­re fle­re pen­ge mel­lem ha­en­der­ne. Men Met­te Fre­de­rik­sen vil åben­bart hel­le­re gi­ve pen­ge­ne til udlaendinge, der ik­ke ar­bej­der.«

»Det hand­ler om beg­ge de­le. Og ef­ter­føl­gen­de har vi la­det det ga­el­de for al­le, der har va­e­ret i Dan­mark i min­dre end syv ud af de se­ne­ste ot­te år,« si­ger In­ger Støj­berg. ’Det er ba­re dril­le­ri­er’ Met­te Fre­de­rik­sen selv er ik­ke til at tra­ef­fe, men So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer Dan Jør­gen­sen si­ger: »Vi har ik­ke frem­lagt no­gen plan. Når vi står med an­sva­ret på et tids­punkt, må vi se, hvad der er i kas­sen og ik­ke er. Vi stem­te imod, for­di vi ik­ke sy­nes, det er en god ydel­se, og vi bry­der os ik­ke om, at det ram­mer bør­ne­fa­mi­li­er hårdt. Men vi kom­mer ik­ke til at frem­la­eg­ge no­gen de­tal­je­ret plan. Det her er ba­re po­li­ti­ske dril­le­ri­er,« si­ger Dan Jør­gen­sen.

Da du hal­ve­re­de in­te­gra­tionsy­del­sen, var det så ik­ke pri­ma­ert for at da­em­me op for til­strøm­nin­gen? I vil vel ba­re bru­ge pen­ge­ne på skat­te­let­tel­ser?

In­ger Støj­berg er be­kym­ret for, hvad der skal ske med in­te­gra­tionsy­del­sen, hvis Met­te Fre­de­rik­sen bli­ver stats­mi­ni­ster. FO­TO: LISELOTTE SABROE, LINDA KASTRUP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.