’Jeg gjor­de det af barm­hjer­tig­hed’

BT - - NYHEDER -

DET SID­STE ØN­SKE Jeg Jeg el­sker hen­de og sav­ner hen­de så for­fa­er­de­ligt.

gø­re det Af ka­er­lig­hed til sin el­ske­de hu­stru tog Mo­gens Ar­lund den for ham uund­gå­e­li­ge be­slut­ning om at hja­el­pe hen­de med det, hun ik­ke selv var i stand til. Den 9. april 2016 ved mid­nat­s­tid gav han sin ko­ne 20 sovepi­l­ler, og kort ef­ter trak hun vej­ret for sid­ste gang.

I går ef­ter­mid­dag blev 78-åri­ge Mo­gens Ar­lund ved Ret­ten i Hels­in­gør fun­det skyl­dig i med­li­den­heds­drab og idømt 50 da­ges be­tin­get fa­engsel. For at ha­ve ’dra­ebt en an­den ef­ter den­nes be­ga­e­ring’.

»Den kvin­de, jeg har va­e­ret gift med i over 50 år – jeg el­sker hen­de og sav­ner hen­de så for­fa­er­de­ligt. Jeg

gø­re det«, sag­de den for­hen­va­e­ren­de di­rek­tør med gråd i stem­men i ret­ten.

»Og jeg for­try­der ik­ke. Jeg gjor­de det af barm­hjer­tig­hed.« Lam­mel­ser og smer­te Det var en vold­som ulyk­ke i hjem­met, der i fe­bru­ar fun­da­men­talt aen­dre­de ae­g­te­par­rets liv. Vi­be­ke Ar­lund faldt og slog ho­ve­d­et så hårdt ind i en kom­mo­de, at hun bra­ek­ke­de fi­re hals­hvirv­ler, som gjor­de hen­de lam i det me­ste af krop­pen. I den sid­ste tid skul­le hun ha­ve hja­elp til stort set alt.

»Skul­le hun klø­es på na­e­sen, så skul­le hun sen­de bud ef­ter no­gen. Og hun skul­le va­skes og tør­res og kun­ne ik­ke gå på toilet­tet selv. Det var så yd­my­gen­de. Hun bad om ak­tiv døds­hja­elp, men det kun­ne hun ik­ke få. Det ene­ste, der fun­ge­re­de, var hen­des ho­ved. Og hun bad mig om at be­fri hen­de fra det fa­engsel, hun var i,« for­tal­te Mo­gens Ar­lund i ret­ten.

In­den ulyk­ken var Vi­be­ke Ar­lund en ak­tiv kvin­de. Selv på si­ne gam­le da­ge cyk­le­de hun 40 ki­lo­me­ter hver man­dag og var med i en klub, hvor de gik 10 ki­lo­me­ter om ugen. Og da Mo­gens Ar­lund fora­e­re­de hen­de en bil i 70-års-fød­sels­dags­ga­ve, spurg­te hun tre må­ne­der se­ne­re, om hun ik­ke hel­le­re måt­te få en el­cy­kel.

Der­for var det en uba­er­lig sorg for hen­de, at hun plud­se­lig in­gen­ting kun­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.