Re­ge­ring bla­e­ser på vind­møl­le-fler­tal

BT - - NYHEDER -

Vi har al­le lov til at bli­ve klo­ge­re

Bud­det fra Vat­ten­fall for­de­ler sig på to par­ker af kyst­na­e­re havvindmøller ved den jy­ske ve­st­kyst. Den ene er på 170 MW ved Vester­hav Nord (ud for Har­boø­re Tan­ge). Den an­den er på 180 MW ved Vester­hav Syd (ud for Holmsland Klit). Beg­ge ste­der skal vind­møl­ler­ne stå mindst fi­re ki­lo­me­ter fra ky­sten. Vat­ten­fall har selv op­lyst, at stør­ste­delen vil bli­ve pla­ce­ret ot­te til ni ki­lo­me­ter fra ky­sten. Med Vat­ten­falls bud vil de sam­le­de støt­teo­m­kost­nin­ger til at op­fø­re de 350 MW kyst­na­e­re vind­møl­ler va­e­re 3,6 mil­li­ar­der kro­ner for 2020-2032. Det er na­e­sten dob­belt så me­get som de for­ven­te­de støt­teo­m­kost­nin­ger på i alt 1,9 mil­li­ar­der kro­ner som for­ud­sat ved ind­gå­el­sen af ener­gi­af­ta­len i 2012. Bud­pri­sen på 47,5 øre/kWh er be­trag­te­ligt la­ve­re end an­dre pri­ser, for­di der er fle­re le­ve­ran­dø­rer og der­med stør­re kon­kur­ren­ce på mar­ke­det. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.