Ca­meron lø­ber fra løf­te

Fora­el­dre skal in­for­me­res om vac­ci­ne

BT - - NYHEDER - Kil­de: Sund­hed.dk

Win­nie Har­low har for ny­lig nå­et over en mil­li­on føl­ge­re på de so­ci­a­le me­di­er. Sam­ti­dig fe­ster hun med stjer­ner som Dra­ke og Jay Z. Men li­vet har ik­ke al­tid va­e­ret let for den 22-åri­ge mo­del, der li­der af den sja­eld­ne hud­syg­dom Vitiligo. Mo­del­len med det bor­ger­li­ge navn Chan­tel­le Brown-yo­ung vok­se­de op med en en­lig mor i den ca­na­di­ske by Tor­on­to. Hun blev di­ag­no­sti­ce­ret med Vitiligo, da hun var fi­re år gam­mel, og det blev be­gyn­del­sen på en barn­dom fyldt med mob­ning. De an­dre børn kald­te hen­de for ’ko’ og ’ze­bra’ og råb­te hø­je dy­re­ly­de ef­ter hen­de, når hun gik for­bi.

For den un­ge Chan­tel­le be­tød det, at hun føl­te sig an­der­le­des end al­le an­dre. Hun forta­el­ler i et in­ter­view med Cosmopo­li­tan Ma­ga­zi­ne, hvor­dan hun bra­en­den­de øn­ske­de sig at va­e­re li­ge­som al­le an­dre: ’Jeg kan hu­ske, at jeg sad ved vin­du­et og øn­ske­de op mod stjer­ner­ne, at min syg­dom vil­le for­svin­de’. Mo­delkar­ri­e­re Si­den da har li­vet ta­get fart for den un­ge mo­del. Hun delt­og i 2014 i det ame­ri­kan­ske tv-pro­gram ’Ame­ri­ca’s Ne­xt Top Mo­del’, hvor hun blev rost til sky­er­ne af den ver­den­skend­te su­per­model Tyra Banks. Ef­ter­føl­gen­de har Chan­tel­le, nu med nav­net Win­nie Har­low, ar­bej­det for tøj­ma­er­ket Die­sel og med­vir­ket i en af Bey­on­ces vi­deo­er til al­bum­met Le­mo­na­de. Iføl­ge de se­ne­ste ryg­ter skul­le hun end­da va­e­re ble­vet ka­e­re­ster med den be­røm­te ra­cer­kø­rer Lewis Ha­milt­on.

Vitiligo. Trods en barn­dom fuld af mob­ning, har hun op­nå­et en sa­er­de­les fin mo­delkar­ri­e­re. FARVEL HPV Blot to må­ne­der ef­ter sin af­gang som pre­mi­er­mi­ni­ster har David Ca­meron be­slut­tet, at han ik­ke la­en­ge­re vil va­e­re med­lem af det bri­ti­ske par­la­ment. I en ta­le i sin valg­kreds si­ger den tid­li­ge­re pre­mi­er­mi­ni­ster, at han ik­ke øn­sker at va­e­re en for­styr­ren­de fak­tor for den ny re­ge­rings­le­der, The­resa May. »Jeg har ta­enkt la­en­ge og grun­digt over det­te hen over som­me­ren. Jeg har be­slut­tet, at det rig­ti­ge er, at jeg tra­ek­ker mig som med­lem af par­la­men­tet for Wit­ney,« si­ger han til BBC. Ca­meron blev i 2001 valgt til par­la­men­tet i valg­kred­sen Wit­ney, der lig­ger vest for Ox­ford. Da bri­ter­ne i slut­nin­gen af ju­ni ved en fol­ke­af­stem­ning stem­te for at for­la­de EU, valg­te Ca­meron straks ef­ter at mel­de sin af­sked. Den tid­li­ge­re kon­ser­va­ti­ve le­der hav­de ført kampag­ne for fort­sat bri­tisk med­lem­skab af uni­o­nen. Si­den har par­ti­kol­le­ga­en The­resa May Kra­ef­tens be­ka­em­pel­se åb­ner for en hpv-hot­li­ne for fora­el­dre, som er i tvivl om, hvor­vidt de skal la­de de­res døtre få vac­ci­nen mod liv­mo­der­hals­kra­eft. Det sker, ef­ter at en ny un­der­sø­gel­se fra Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se vi­ser, at man­ge fora­el­dre ik­ke ved, om de­res døtre bør få hpv-vac­ci­nen.

»Det er be­kym­ren­de, at man­ge fora­el­dre pri­ma­ert får in­for­ma­tion over­ta­get le­del­sen af det kon­ser­va­ti­ve par­ti. Vil hu­skes for re­for­mer Den 49-åri­ge po­li­ti­ker sag­de i for­la­en­gel­se af sin til­ba­ge­tra­e­del­se, at han vil­le bli­ve i par­la­men­tet – i hvert fald ind­til na­e­ste par­la­mentsvalg. Ef­ter få må­ne­der har han alt­så om­be­stemt sig.

David Ca­meron blev i går iføl­ge BBC spurgt, om han vil bli­ve hu­sket som mi­ni­ste­ren, der før­te Stor­bri­tan­ni­en ud af EU. Til det sva­re­de han, at han hå­ber at bli­ve hu­sket for ’vig­ti­ge so­ci­a­le re­for­mer’, og at han var med til at for­an­dre og styr­ke sit par­ti.

Han blev le­der af det kon­ser­va­ti­ve par­ti i 2005. Fra 2010 til 2016 var han pre­mi­er­mi­ni­ster i Stor­bri­tan­ni­en.

Det er ik­ke ak­tu­el­le po­li­ti­ske sa­ger, der får David Ca­meron til at for­la­de bri­tisk po­li­tik, si­ger han.

Han af­vi­ser blandt an­det, at han Jeg har be­slut­tet, at det rig­ti­ge er, at jeg tra­ek­ker mig som med­lem af par­la­men­tet for Wit­ney om hpv-vac­ci­nen fra de so­ci­a­le me­di­er,« si­ger over­la­e­ge i Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se Ul­la Axel­sen.

»Det er vig­tigt, at man er kri­tisk over for si­ne kil­der, når man ind­hen­ter in­for­ma­tion om så vig­tigt et em­ne som vac­ci­na­tion,« si­ger hun. Halv­de­len er i tvivl I un­der­sø­gel­sen, hvor 1.053 fora­el­dre har del­ta­get, sva­rer me­re end hver an­den, at de er i tvivl om, hvor­vidt de vil la­de de­res døtre vac­ci­ne­re, el­ler at de har be­slut­tet ik­ke at tra­ek­ker sig på grund af en ak­tu­el sko­lere­form, som han har va­e­ret mod­stan­der af. /ritzau/

DAVID CA­MERON Den tid­li­ge­re pre­mi­er­mi­ni­ster trak sig, ef­ter at bri­ter­ne hav­de stemt sig ud af EU. Nu for­la­der han det bri­ti­ske par­la­ment for det kon­ser­va­ti­ve par­ti. David Wil­li­am Do­nald Ca­meron er født 9. ok­to­ber 1966 i Lon­don. Han har gå­et på nog­le af Stor­bri­tan­ni­ens bed­ste sko­ler, Eton og Ox­ford Uni­ver­si­ty, hvor han har la­est fi­lo­so­fi, po­li­tik og øko­no­mi. Han blev på uni­ver­si­te­tet op­ta­get i stu­den­ter­klub­ben Bul­ling­don Club, kendt for gang i ga­den og for at drik­ke igen­nem. Ef­ter uni­ver­si­te­tet ar­bej­de­de han for Det Kon­ser­va­ti­ve Par­ti. Han blev valgt til par­la­men­tet for par­ti­et i 2001. Han blev par­ti­le­der i 2005 og pre­mi­er­mi­ni­ster, da han vandt val­get i maj 2010. I 2015 gen­vandt han val­get. Gift med de­sig­ne­ren Sa­mantha. Par­ret har få­et fi­re børn. Det ene, søn­nen Ivan, var han­di­cap­pet ved føds­len og dø­de som seksår­ig i 2009. gø­re det fo­re­lø­big. Der­u­d­over sva­rer tre ud af fi­re fora­el­dre, at de har brug for me­re in­for­ma­tion om hp­vvac­ci­na­tio­nen, in­den de tra­ef­fer en en­de­lig be­slut­ning om, hvor­vidt de vil la­de de­res døtre vac­ci­ne­re.

»Der­for hå­ber vi jo på, at vi med hpv-linj­en kan kla­e­de folk så godt på, at de ef­ter­føl­gen­de kan tra­ef­fe en be­slut­ning på et ve­l­op­lyst grund­lag. Vi vil ik­ke la­eg­ge skjul på, at vi som ud­gangs­punkt an­be­fa­ler, at pi­ger i 12-års al­de­ren får vac­ci­nen,« si­ger Ul­la Axel­sen. /ritzau/

Vitiligo er en syg­dom, som ska­ber sto­re hvi­de plet­ter på hu­den. Plet­ter­ne skyl­des, at pig­men­te­rings­cel­ler i hu­den an­gri­ber hin­an­den. År­sa­gen til syg­dom­men er ik­ke kendt, men den kan op­tra­e­de i for­bin­del­se med ek­sem­pel­vis suk­ker­sy­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.