Rusland lover vå­ben­hvi­le

BT - - NYHEDER -

KRIG Vå­ben­hvi­len i Sy­ri­en vil ga­el­de he­le lan­det, ly­der det fra Rusland. Den trå­d­te i kraft i går af­tes klok­ken 18 dansk tid. Men den ga­el­der ik­ke ’ter­r­o­ri­ster’, si­ger rus­ser­ne. Hvor bredt Rusland tol­ker be­teg­nel­sen ter­r­o­ri­ster, står ik­ke klart. Den sy­ri­ske pra­esi­dent, Bas­har al-As­sad, som er na­ert al­li­e­ret af Rusland, om­ta­ler al­le fjen­der som ter­r­o­ri­ster. Rusland bad i går Den Frie Sy­ri­ske Ha­er om at indstil­le kam­pe mod kur­de­re.

Den op­for­dring kom­mer, for at sik­re at af­ta­len over­hol­des. For­svars­mi­ni­ste­ri­et i Moskva meld­te sam­ti­dig, at Rusland vil fort­sa­et­te an­greb på Is­la­misk Stat (IS).

USA og Rusland vil etab­le­re et cen­ter, så de to lan­de frem­over kan ko­or­di­ne­re an­greb i Sy­ri­en, med­del­er mi­ni­ste­ri­et. Trå­d­te i kraft i går klok­ken 19 lo­kal tid (kl. 18 i Dan­mark) Va­rig­hed: 48 ti­mer. Kan for­la­en­ges yder­li­ge­re 48 ti­mer af gan­gen, hvis den er en suc­ces. Beg­ge si­der skal af­hol­de sig fra an­greb, her­un­der luft­bom­bar­de­men­ter og for­søg på at ero­bre ter­ri­to­ri­um i ly af vå­ben­hvi­len. Der skal va­e­re uhin­dret hu­ma­ni­ta­er ad­gang til al­le be­lej­re­de om­rå­der og og­så om­rå­der, der er sva­e­re at nå, her­un­der by­en Alep­po. Af­ta­len er ind­gå­et mel­lem USA’s uden­rigs­mi­ni­ster, Jo­hn Ker­ry, og Ruslands uden­rigs­mi­ni­ster, Ser­gej Lavrov. Ef­ter syv da­ge i tra­ek med over­hol­del­se af vå­ben­hvi­len vil ame­ri­kan­ske og rus­si­ske eks­per­ter sa­et­te sig sam­men og fin­de ud af, hvor­dan de i fa­el­les­skab ned­ka­em­per Fa­teh al-Sham (tid­li­ge­re al-Nus­ra, der er til­knyt­tet al-Qa­e­da red.) og Is­la­misk Stat (IS). Vå­ben­hvi­len om­fat­ter ik­ke mi­li­tan­te ji­ha­dist­grup­per og IS.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.