Fle­re bi­ler i brand

BT - - NYHEDER -

VANVIDDET FORTSAETTER

Og­så i we­e­ken­den måt­te sluk­nings­kø­re­tø­jer ryk­ke ud til bra­en­den­de bi­ler. Det ske­te nat­ten til søn­dag, hvor en va­re­bil på Ama­ger samt ot­te bi­ler i en fa­el­les car­port stod i flam­mer i Nøg­lens Kvar­ter i kø­ben­hav­ner­for­sta­den Al­bert­slund. Brand­varm sen­som­mer De se­ne­ste epi­so­der er blot de ny­e­ste i den ef­ter­hån­den lan­ge ra­ek­ke af bilaf­bra­en­din­ger, der hen over sen­som­me­ren har ha­er­get for­skel­li­ge ste­der i Kø­ben­havn og en­kel­te ste­der i for­stadskom­mu­ner­ne Lyng­by og Gladsaxe.

Fo­re­lø­big er en 21-årig mand ble­vet an­holdt i for­bin­del­se med de man­ge ildspå­sa­et­tel­ser, sig­tet for at stå bag 10 bil­bran­de samt yder­li­ge­re 23 for­søg på ildspå­sa­et­tel­se af bi­ler. Ef­ter­føl­gen­de har der dog va­e­ret fle­re epi­so­der, hvor bi­ler er ble­vet sat i brand, og po­li­ti­et er der­for fort­sat på jagt ef­ter ger­nings­ma­end.

Selv­om gårs­da­gens epi­so­de blot er det se­ne­ste til­fa­el­de i en lang ra­ek- ke, er det dog langt­fra ens­be­ty­den­de med, at de ny­li­ge af­bra­en­din­ger har di­rek­te for­bin­del­se til tid­li­ge­re epi­so­der, un­der­stre­ger Bri­an Mun­ck fra Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti.

»Der har va­e­ret ild for­skel­li­ge ste­der i om­rå­det, men det re­la­te­rer sig ik­ke nød­ven­dig­vis til de bran­de, der på det se­ne­ste har va­e­ret rundt om­kring. Så jeg vil ger­ne ma­ne til be­sin­dig­hed,« si­ger vagt­che­fen.

De man­ge bran­de i ho­ved­stads­om­rå­det kom­mer ef­ter en som­mer, hvor man i fle­re by­er i Sve­ri­ge li­ge­le­des har va­e­ret pla­get af et stort an­tal på­sat­te bil­bran­de. Ale­ne i Mal­mø har der hen over som­me­ren va­e­ret me­re end 100 til­fa­el­de af bra­en­den­de bi­ler, hvor­for svensk po­li­ti blandt an­det har gjort brug af over­våg­ning fra luf­ten via he­li­kop­te­re og dro­ner i for­sø­get på at kom­me de man­ge ildspå­sa­et­tel­ser til livs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.