’Det er ren ond­skab’

BT - - NYHEDER -

GRIM OPLEVELSE Hus­se­in Kleit våg­ne­de i går mor­ges til be­ske­den om, at ukend­te ger­nings­ma­end har sat ild til fle­re af de bi­ler, han ejer gen­nem sit fir­ma i Brønd­by Strand. »Mest af alt får man ba­re lyst til at dre­je nøg­len om og så fin­de sig et al­min­de­ligt ar­bej­de. Jeg har in­gen idé om, hvem der står bag det her. Jeg dri­ver en se­ri­øs for­ret­ning, hvor jeg be­hand­ler mi­ne kun­der or­dent­ligt, og jeg er ik­ke uven­ner med no­gen. Det her er ren ond­skab,« si­ger eje­ren af de i alt ot­te ud­bra­end­te bi­ler.

Si­den au­gust sid­ste år har Hus­se­in Kleit dre­vet sit eget au­to­fir­ma på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn, hvor han blandt har sit eget va­er­k­sted, syns­hal og brug­te bi­ler til salg. Han forta­el­ler, at der blandt de ud­bra­end­te bi­ler var tre Mer­ce­des-mo­del­ler, samt an­dre dy­re­re ma­er­ker som Volkswa­gen og Au­di. Bi­ler, der iføl­ge ham selv lø­ber op i en sam­let va­er­di af mel­lem 1,5 og 1,8 mio. kr.

Tid­li­ge­re på som­me­ren blev fle­re af Hus­se­in Kleits bi­ler og­så ud­sat for ha­er­va­erk, da i alt 19 bi­ler fik smadret ru­der­ne. Ef­ter­føl­gen­de valg­te han at få in­stal­le­ret ny­e­re og dy­re­re over­våg­nings­ud­styr i hå­bet om at und­gå lig­nen­de for­bry­del­ser.

»Jeg gør alt, hvad jeg kan. Jeg har ty­ve­ri­a­larm, og jeg har få­et in­stal­le­ret nyt over­våg­nings­sy­stem, og he­le om­rå­det er låst af. Desva­er­re har jeg ik­ke råd til at ha­ve vag­ter 24 ti­mer i døg­net,« si­ger Hus­se­in Kleit.

Han hå­ber nu, at over­våg­nings­bil­le­der­ne kan hja­el­pe po­li­ti­et i ef­ter­forsk­nin­gen.

Og selv­om han som selv­sta­en­dig er for­sik­ret, har ha­er­va­er­ket ta­get hårdt på ham.

»Der er øde­lagt bi­ler for rig­tig man­ge pen­ge, og selv­om jeg er da­ek­ket godt ind, så mi­ster man til gen­ga­eld mo­det. Og det er alt­så det vig­tig­ste, når man er selv­sta­en­dig og skal ar­bej­de man­ge ti­mer hver ene­ste dag for at få sin for­ret­ning til at lø­be rundt,« si­ger Hus­se­in Kleit. Selv­om jeg er da­ek­ket godt ind, så mi­ster man til gen­ga­eld mo­det. Og det er alt­så det vig­tig­ste, når man er selv­sta­en­dig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.