Mi­ni­ster snød for at be­va­re le­ve­stan­dard

BT - - NYHEDER -

Det var et øn­ske om at op­ret­hol­de fa­mi­li­ens le­ve­stan­dard, der lå til grund for skat­tes­nyd, da en fransk mi­ni­ster før­te pen­ge i skat­te­ly.

Det for­tal­te den tid­li­ge­re bud­get­mi­ni­ster Jérô­me Ca­huzac i går un­der en rets­sag, som kan sen­de ham i fa­engsel i nog­le år.

Den 64-åri­ge eks­po­li­ti­ker var mi­ni­ster i Fran­cois Hol­lan­des re­ge­ring mel­lem 2012 og 2013.

Han er til­talt for at und­dra­ge sig skat og for at hvid­va­ske pen­ge uden for lan­dets gra­en­ser, mens han hav­de travlt med at be­ka­em­pe net­op det­te i den fran­ske be­folk­ning.

Hans eks­ko­ne Pa­tri­cia, som og­så er til­talt, for­tal­te i ret­ten, at par­ret var klar over, at de be­gik no­get ulov­ligt ved at be­nyt­te en kon­to på Is­le of Man til at slip­pe for skat.

»Jeg kun­ne ik­ke ac­cep­te­re, at mi­ne po­li­ti­ske for­plig­tel­ser skul­le fø­re til et fald i le­ve­stan­dar­den for min fa­mi­lie,« si­ger Jérô­me Ca­huzac.

Eks­mi­ni­ste­ren er pla­stik­kirurg. Og han hav­de en kli­nik, hvor han trans­plan­te­re­de hår på ri­ge fransk­ma­end i Pa­ris.

»Min ko­ne vil­le ik­ke ac­cep­te­re, el­ler hun hav­de i hvert fald me­get sva­ert ved at ac­cep­te­re, at jeg ik­ke kun­ne da­ek­ke halv­de­len af fa­mi­li­ens ud­gif­ter,« si­ger Ca­huzac.

Bå­de Jérô­me Ca­huzac og Pa­tri­cia ri­si­ke­rer ud over fa­engsel og­så en bø­de i mil­li­onklas­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.