Nej, ra­di­kal po­li­tik er al­tid vo­res pri­o­ri­tet

BT - - NYHEDER -

SOFIE CAR­STEN NIELSEN

af, hvad vi i De Ra­di­ka­le kan for­hand­le os frem til, og ik­ke hvem der for­hand­les med. Vi går selv­føl­ge­lig ind i for­hand­lin­ger, li­ge me­get hvem der sid­der om bor­det, hvis vi kan få et ra­di­kalt re­sul­tat. Kom­mer der in­ve­ste­rin­ger i børn og ud­dan­nel­se, går vi selv­føl­ge­lig med i en af­ta­le, og det reg­ner jeg og­så med, at an­dre par­ti­er gør, hvis de kan få de­res po­li­tik igen­nem.

JEG ER OP­TA­GET

sa­er­lig op­ta­get af rød og blå blok. Det er po­li­tik­ken, der bli­ver ført, som er vig­tig, og ik­ke far­ven på par­ti­et. Jeg tror og­så, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne vil in­ve­ste­re i ud­dan­nel­se, men de har ba­re ik­ke frem­lagt, hvor­dan de vil fi­nan­si­e­re in­ve­ste­rin­ger­ne. Jeg hå­ber, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne vil gå med ind til for­hand­lin­ger­ne, hvis de og­så vil in­ve­ste­re i ud­dan­nel­se – det kra­e­ver jo ba­re, at man har pen­ge­ne til det.

JEG ER IK­KE

egen 2025-plan før valg­kam­pen sid­ste år. Nu har vi så op­da­te­ret den, og der er nog­le ting, hvor vi har sam­me mål og in­ter­es­ser som re­ge­rin­gen. Bl.a. den del med, at de af os, der kan ar­bej­de lidt la­en­ge­re, skal ar­bej­de lidt la­en­ge­re. Hvor re­ge­rin­gen øn­sker at bru­ge de pen­ge, man får ud af det, på at spa­re, så vil vi hel­le­re bru­ge de pen­ge, der kom­mer ind med en se­ne­re pen­sions­al­der, på at gi­ve en ge­ne­ra­tions­ga­ve ved at in­ve­ste­re i ud­dan­nel­se. Det er net­op re­ge­rin­gens pri­o­ri­te­ring, vi øn­sker at for­hin­dre og aen­dre, og der­for går vi ind i for­hand­lin­ger­ne.

VI FORELAGDE VO­RES

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.