’ ’

BT - - NYHEDER -

VI HAR PRØVET

Der­for er det så dybt be­kym­ren­de, at De Ra­di­ka­le, hver gang de har chan­cen, sø­ger va­ek.

det her før. Når det kom­mer til de neds­lid­te, de ar­bejds­lø­se, de kor­test ud­dan­ne­de og de la­vest løn­ne­de, så ra­ger det De Ra­di­ka­le en høstblomst. De Ra­di­ka­le bli­ver me­re og me­re høj­re­d­re­jet i for­de­lings- og ar­bejds­mar­kedspo­li­tik­ken, og det ae­r­grer mig vir­ke­lig me­get. Jeg sy­nes, vi som par­ti­er har man­ge an­dre fa­el­le­stra­ek. Men en­hver, der føl­ger med i po­li­tik, kan se, at den fa­el­les­ma­eng­de, der er mel­lem de to par­ti­er, he­le ti­den bli­ver ud­for­dret på den ene el­ler den an­den må­de. Vi har haft et langt hi­sto­risk sam­ar­bej­de med De Ra­di­ka­le i op­byg­nin­gen af vel­fa­erds­sam­fun­det, og net­op der­for er det så dybt be­kym­ren­de, at De Ra­di­ka­le, hver gang de har chan­cen, sø­ger va­ek. Jeg sy­nes, de Ra­di­ka­les be­va­e­gel­se mod høj­re er me­get be­kym­ren­de, og de bør vir­ke­lig ta­en­ke over den ny­e­re po­li­ti­ske hi­sto­rie, og hvad der mart­re­de vo­res fa­el­les re­ge­ring i de fi­re år, vi hav­de mag­ten – det her gi­ver grim­me flas­h­ba­cks.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.