Ja, R sø­ger va­ek fra vel­fa­erds­sam­fun­det

BT - - NYHEDER -

PE­TER HUMMELGAARD

bå­de ret og pligt til at for­sø­ge at få ind­fly­del­se, men pro­ble­met er, at De Ra­di­ka­le i vir­ke­lig­he­den er i gang med at ful­den­de den be­va­e­gel­se, der har va­e­ret i gang i lang tid. Nem­lig, at når det kom­mer til øko­no­mi og ar­bejds­mar­ke­det, så lig­ger par­ti­et helt ude ved det yder­ste høj­re. Det var og­så et af de sto­re pro­ble­mer, da vi sad i re­ge­ring sam­men – det er en ka­em­pe fa­re for sam­ar­bejd et m el­lem So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og De Ra­di­ka­le.

ETHVERT PAR­TI HAR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.