Hil­larys hel­bred er døds­pa­en­den­de

BT - - NYHEDER -

KOM­MEN­TAR

Tid­li­ge­re ju­stits­mi­ni­ster Jo­hn As­hcroft var al­drig en fol­ke­ka­er po­li­ti­ker, men al­li­ge­vel kom det bag på de fle­ste, at han tab­te val­get om at re­pra­e­sen­te­re Mis­souri i Se­na­tet til sin mod­kan­di­dat Mel Car­na­han. Mest for­di Car­na­han hav­de va­e­ret død i to uger, da va­el­ger­ne stem­te. CAR­NA­HAN DØ­DE I en flyu­lyk­ke, og det var ik­ke før­ste gang, at ame­ri­kan­ske va­el­ge­re har fo­re­truk­ket den af­dø­de kan­di­dat, hvil­ket trods alt er min­dre ma­er­ke­ligt end den­gang i 1938, da muld­dy­ret Cur­tis vandt et op­stil­lings­valg hos Re­pu­bli­ka­ner­ne i Milt­on, Was­hin­g­ton, el­ler da la­bra­doren Bosco vandt borg­mester­val­get i Su­nol, Ca­li­for­ni­en i 1981. NÅR DER ER pra­esi­dentvalg, fo­re­tra­ek­ker de fle­ste ame­ri­ka­ne­re dog, at de­res kan­di­da­ter er ved godt hel­bred. Der­for er spe­ku­la­tio­ner­ne om Hil­lary Cl­in­tons hel­bredstil­stand me­get al­vor­li­ge for hen­des valg­kamp. In­den Hil­lary Cl­in­ton kol­lap­se­de for rul­len­de ka­me­ra­er og en må­ben­de of­fent­lig­hed, hav­de der ver­se­ret ryg­ter om hen­des sund­heds­til­stand gen­nem la­en­ge­re tid. De skø­re­ste men­te at vi­de, at hun var dø­en­de, mens de min­dre gak­ke­de gjor­de op­ma­er­k­som på, KENNETH KRI­STEN­SEN BERTH hvor hårdt det er at va­e­re pra­esi­dent el­ler kan­di­dat, og at det var be­kym­ren­de, at hun på det se­ne­ste hav­de set tra­et ud og hav­de ty­de­li­ge pro­ble­mer med at gen­nem­fø­re va­el­ge­rar­ran­ge­men­ter. Spe­ci­elt da hun ho­ste­de og har­ke­de sig igen­nem et ufor­stå­e­ligt fored­rag og se­ne­re skul­le bru­ge støt­te for at gå, blev man­ge de­mo­kra­ter usik­re. Vi ved nu, at Cl­in­ton li­der af lun­ge­be­ta­en­del­se og straks er kom­met un­der be­hand­ling med an­ti­bi­o­ti­ka. SELV­OM TRUMP TID­LI­GE­RE har stil­let spørgs­måls­tegn ved Cl­in­tons hel­bred, har han vist sig som en gent­le­man og øn­sket hen­de god bed­ring, selv­om han ved, at hen­des hel­bredstil­stand kan va­e­re me­get pro­ble­ma­tisk for man­ge va­el­ge­re. SKUL­LE DET SKE, at Cl­in­ton trak sit kan­di­da­tur, er det De­mo­cra­tic Na­tio­nal Com­mit­tee (DNC), der su­ve­ra­ent be­slut­ter, hvem der skal va­e­re par­tiets kan­di­dat. DNC er en slags for­ret­nings­ud­valg, der isa­er for­sø­ger at ko­or­di­ne­re de man­ge valg­kam­pe og kampag­ner. For­kvin­den for DNC, Don­na Bra­zi­le, skul­le i så fald ind­kal­de til et mø­de, hvor kun de frem­mød­te af ko­mitéens 447 med­lem­mer kan fin­de en af­lø­ser. JOE BIDEN VIL­LE uden tvivl va­e­re stor­fa­vo­rit til en så­dan af­stem­ning. Han er et vel­kendt navn og lig­ger po­li­tisk me­get ta­et på Hil­lary Cl­in­ton. Det er ret us­and­syn­ligt, at Ber­nie San­ders vil­le vin­de en så­dan af­stem­ning af den simp­le grund, at han ik­ke er med­lem af det De­mo­kra­ti­ske Par­ti – og al­drig har va­e­ret det.

HVAD ER PRO­BLE­MET? Der er kun én må­de, Cl­in­ton kan ma­ne snak­ken i jor­den igen, og det er ved at op­tra­e­de i fuld vi­gør

MENS AL­LE SPE­KU­LA­TIO­NER­NE fl­o­re­rer, kan Cl­in­ton blot hå­be på, at hun snart er på høj­kant igen. Der er kun én må­de, Cl­in­ton kan ma­ne snak­ken i jor­den igen, og det er ved at op­tra­e­de i fuld vi­gør, spe­ci­elt til den me­get af­gø­ren­de tv-de­bat mel­lem hen­de og Trump den 26. sep­tem­ber. SELV­OM MAN IK­KE skal ven­te sig bil­le­der af Cl­in­ton, der sprin­ger med faldska­erm el­ler be­sti­ger lod­ret­te bjerg­mas­si­ver, så vil der i den na­e­ste tid kom­me bil­le­der og film med Hil­lary fra De­mo­kra­ter­ne, der på en el­ler an­den fa­con de­mon­stre­rer ener­gi og fy­sisk over­skud.

I en skør valg­kamp, der til sta­dig­hed bli­ver me­re og me­re un­der­lig, vil det kom­me bag på de fa­er­re­ste, at Hil­lary i den grad vil­le få sin valg­kamp til­ba­ge på skin­ner­ne, hvis hun kun­ne la­ve en arm­bøj­ning på li­ve tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.