Vi kø­ber me­re på net­tet end no­gen­sin­de før

BT - - NYHEDER -

HJEMMEHANDEL Det ta­ger kun fem mi­nut­ter at hand­le i Fak­ta, men of­te er det end­nu hur­ti­ge­re at kø­be si­ne va­rer hjem­me fra so­fa­en. For på com­pu­te­ren, mo­bil­te­le­fo­nen og tab­let­ten står en­de­lø­se ra­ek­ker af on­li­ne­bu­tik­ker klar til at sa­el­ge alt fra grønt­sa­ger til tøj og rej­ser. Den mu­lig­hed be­nyt­tes af fle­re og fle­re. I 2016 kom­mer hand­len i on­li­ne­bu­tik­ker, så­kaldt e-han­del, til at slå al­le re­kor­der i Dan­mark. Det vi­ser rap­por­ten Dansk E-han­del 2016, som er la­vet af DIBS Pay­ment Ser­vi­ces, der le­ve­rer be­ta­lings­løs­nin­ger til on­li­ne­bu­tik­ker.

Rap­por­ten kon­klu­de­rer, at om­sa­et­nin­gen i 2016 vil ram­me 70,4 mil­li­ar­der kro­ner. Det er en stig­ning på 20 pro­cent fra de 58,7 mil­li­ar­der kro­ner i 2015. Al­tid åbent Det skyl­des iføl­ge salgs­chef i DIBS Pay­ment Ser­vi­ces Hen­ri­et­te Høy­er, at fle­re øn­sker at bru­ge on­li­ne­bu­tik­ker­ne, for­di det er let og al­tid har åbent. Der­u­d­over har det be­tyd­ning, at ud­bud­det af on­li­ne­bu­tik­ker vok­ser, for­kla­rer hun.

»Der er fle­re virk­som­he­der, der går on­li­ne. Det er bå­de nye virk­som­he­der, der åb­ner en on­li­ne­bu­tik, og så er det de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske bu­tik­ker, som og­så går on­li­ne.

Den elek­tro­ni­ske ud­vik­ling be­ty­der me­get. Der er fle­re, der la­ver mo­bi­le ap­ps, man kan kø­be på og si­der som er til­pas­set mo­bil­te­le­fo­ner. Det gør det let og en­kelt at kø­be ind on­li­ne,« si­ger hun.

Med 37 mil­li­ar­der kro­ner står køb af rej­ser for me­re end halv­de­len af om­sa­et­nin­gen. Det da­ek­ker over bå­de char­ter­rej­ser, fly­bil­let­ter, of­fent­lig trans­port og taxa­kør­sel.

Hen­ri­et­te Høy­er me­ner, at net­op rej­ser pas­ser godt til e-han­del.

»Rej­se­bran­chen var blandt de før­ste til at gå on­li­ne. Der er in­gen grund til at skul­le stå i en bu­tik og kø­be sin rej­se. Sam­ti­dig er det no­get, der eg­ner sig godt til at sid­de hjem­me om af­te­nen med fa­mi­li­en og hyg­ge sig med. Det er og­så let at sam­men­lig­ne pri­ser, si­ger hun. Pas på svind­le­re Hel­dig­vis for for­bru­ger­ne er det ble­vet sik­re­re at hand­le on­li­ne, og på man­ge punk­ter er sik­ker­he­den ved e-han­del en­ten bed­re el­ler på linje med i de fy­si­ske bu­tik­ker.

Det for­kla­rer Lars Arent, der er le­der af For­bru­ger Eu­ro­pa, der for Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger­sty­rel­sen hja­el­per for­bru­ge­re ved køb over gra­en­sen.

»Det er langt hen ad vej­en lyk­ke­des at gø­re e-han­del li­ge så sik­ker som han­del i bu­tik­ker med lov­be­stemt for­try­del­ses­ret og reg­ler, der be­skyt­ter mod svin­del, så la­en­ge man bru­ger sit be­ta­lings­kort,« si­ger han.

Man skal dog sta­dig ta­ge sig i agt for svin­del, og her er isa­er én for­holds­re­gel vig­tig.

»Det er en ual­min­de­lig dår­lig idé at be­ta­le med en ban­ko­ver­før­sel. Der ri­si­ke­rer man alt­så at mi­ste si­ne pen­ge helt, hvis man har la­det sig lok­ke til det af en svin­del­virk­som­hed. Der­for er rå­det, at man be­ta­ler med sit be­ta­lings­kort,« si­ger Lars Arent.

Han un­der­stre­ger sam­ti­dig, at der i Dan­mark fin­des ord­nin­gen med e-ma­er­ket, hvor man kan tjek­ke, om si­den er cer­ti­fi­ce­ret.

»Og så skal man prø­ve at fin­de an­dre kun­der, der har hand­let i bu­tik­ken og hø­re de­res er­fa­rin­ger. Det kan va­e­re gen­nem bru­ge­ran­mel­del­ses­si­der. Man skal og­så tjek­ke, om der er en adres­se til­knyt­tet si­den, og så om der er et e-ma­er­ke,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.