Om et år er det slut med Krak på pa­pir

BT - - NYHEDER -

Når Krak-kor­te­ne og de lo­ka­le te­le­fon­bø­ger ud­kom­mer i 2017, bli­ver det den sid­ste år­gang på tryk. Det op­ly­ser Eniro, der står bag pro­duk­tio­nen af kort- og te­le­fon­bø­ger­ne.

I ste­det flyt­tes kor­te­ne og te­le­fon­bø­ger­ne over på in­ter­net­tet.

»Det skyl­des, at søg­nin­gen i hø­je­re og hø­je­re grad flyt­ter over på in­ter­net­tet,« si­ger Kri­stof­fer Apol­lo, der er kom­mu­ni­ka­tions­chef i Eniro.

»Vej­vi­ser­ne har jo va­e­ret et sted, hvor man har søgt op­lys­nin­ger og kon­tak­top­lys­nin­ger i sit lo­ka­l­om­rå­de. De ting sker på in­ter­net­tet i dag. Det be­ty­der, at vo­res om­sa­et­ning på pro­duk­ter­ne fal­der.«

Den sid­ste år­gang af vej­vi­se­re og te­le­fon­bø­ger fra Eniro vil be­stå af 39 tit­ler i Dan­mark samt 94 tit­ler i Sve­ri­ge og 55 i Nor­ge.

Iføl­ge Eniros eg­ne tal er det sa­er­ligt Dan­marks nor­di­ske na­bo­er, der har mi­stet in­ter­es­sen for at blad­re i pa­pir­ud­ga­ver­ne af bø­ger­ne.

Mens 35 pro­cent af den voks­ne be­folk­ning i Dan­mark be­nyt­ter en­ten kort- el­ler te­le­fon­bø­ger­ne, er den an­del kun 13 pro­cent i Sve­ri­ge og 18 pro­cent i Nor­ge.

»Man må i hvert fald si­ge, at ud­vik­lin­gen er gå­et hur­ti­ge­re i de an­dre lan­de. Vi har la­vet de her må­lin­ger hvert år. Og Dan­mark har holdt bed­re fast,« si­ger Kri­stof­fer Apol­lo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.