Hvem kan af­lø­se Hil­lary?

BT - - NYHEDER -

PRA­ESI­DENTVALG i par­ti­et? El­ler er De­mo­kra­ter­ne gå­et i kri­se­be­red­skab og på ud­kig ef­ter en ny kan­di­dat?

Hvis de er – hvil­ket kra­e­ver, at Hil­lary Cl­in­ton va­el­ger at tra­ek­ke sig – er det iføl­ge USA-eks­per­ter­ne Mads Fug­le­de og Met­te Claus­høj før­ste gang, at det sker.

Sidst­na­evn­te for­kla­rer, at par­ti­sty­rel­sen i det de­mo­kra­ti­ske par­ti vil bli­ve ind­kaldt til en sa­er­kon­gres, hvor et fler­tal så­le­des skal va­el­ge en ny pra­esi­dent­kan­di­dat.

Mens Mads Fug­le­de mest ha­el­der til, at den kan­di­dat sand­syn­lig­vis vil va­e­re den nu­va­e­ren­de vi­ce­pra­esi­dent Joe Biden, til­fø­jer Met­te Claus­høj Tim Kai­ne, som i som­mer blev ud­na­evnt som Hil­lary Cl­in­tons vi­ce­pra­esi­dent-kan­di­dat, som et bud.

Tim Kai­ne, som er gu­ver­nør i Vir­gi­nia, er et re­la­tivt ube­skre­vet po­li­tisk blad. Og­så på hjem­me­ba­nen. Men hans styr­ke på valgsed­len er al­le­re­de ble­vet ce­men­te­ret. For Tim Kai­ne er man­den, der kan sik­re de vig­ti­ge og må­ske alt­af­gø­ren­de lat­i­noog ar­bej­der­klas­se-stem­mer til par­ti­et i det ufor­ud­si­ge­li­ge løb mod ae­r­kefjen­den Do­nald Trump.

Man­ge ka­te­go­ri­se­rer den 58-åri­ge Tim Kai­ne som ’ke­de­lig’, an­dre som ’sta­bil’. Men frem for alt et ’sik­kert’ valg.

Han er søn af en svej­ser og ken­der der­med ar­bej­der­klas­sen in­de­fra, li­ge­som tro­en, der spil­ler en stor rol­le i ame­ri­kansk po­li­tik, er no­get, han fik ind med ske­er.

Som dreng gik han da og­så på ka­tolsk jesu­it-sko­le og var som ung ud­sta­tio­ne­ret som ka­tolsk mis­sio­na­er i Hon­du­ras, hvor han net­op la­er­te spansk til per­fek­tion. For­ka­em­per for den lil­le mand Ef­ter ju­ra-stu­di­et på Har­vard var Tim Kai­ne som fa­er­di­g­ud­dan­net ad­vo­kat en ivrig for­ka­em­per for den lil­le mand, hvil­ket be­stemt hel­ler ik­ke ska­der hans cv.

Men for Hil­lary Cl­in­ton var det dog hans po­li­ti­ske pra­e­sta­tio­ner, der trak.

»Kald ham ba­re ke­de­lig, men han har al­drig tabt,« sag­de Hil­lary Cl­in­ton, da hun i som­mer of­fent­lig­gjor­de, at han var hen­des mak­ker i pra­esi­dent­kampag­nen.

For li­ge si­den Tim Kai­ne som 36-årig be­slut­te­de at gå ind i po­li­tik, er han gå­et fra sejr til sejr.

Og 22 år se­ne­re kan han alt­så bli­ve man­den, der skal er­stat­te Hil­lary Cl­in­ton på de­mo­kra­ter­nes stem­me­sed­del.

Men som tid­li­ge­re na­evn­te David Shu­ster på Twit­ter ci­te­rer ano­ny­me kil­der i par­ti­et for at si­ge:

»Vi kan for­be­re­de os, ar­gu­men­te­re og bøn­fal­de Hil­lary, men som vo­res reg­ler er, er no­mi­ne­rings sta­tus­sen helt op til hen­de.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.