Il­de­be­fin­den­de kan ko­ste stem­mer

BT - - NYHEDER -

FAREZONEN Det er en pri­vat vi­deo på un­der ti se­kun­der, der har bidt sig fast på ame­ri­ka­ner­nes net­hin­der. Op­ta­gel­ser, der vi­ser be­ne­ne un­der Hil­lary Cl­in­ton sej­le, og hvor­dan selv ik­ke hen­des sik­ker­heds­vag­ters sta­er­ke ar­me kan hol­de hen­de op­rejst på det lil­le styk­ke ind i den ven­ten­de bil. De vi­ser en svag og sva­ek­ket pra­esi­dent­kan­di­dat. »Det ser så me­get ud, som om hun er ved at fal­de. Og det er med til at sen­de et for­kert sig­nal til of­fent­lig­he­den,« si­ger Met­te Claus­høj, som er ek­stern lek­tor i ame­ri­kan­ske po­li­ti­ske kampag­ner ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, og fortsaetter:

»I ly­set af he­le snak­ken om, at der er no­get for­da­ekt ved hen­de, at man ik­ke kan reg­ne med hen­de, og at hun prø­ver at skju­le al­le mu­li­ge ting, så har hun hånd­te­ret det her på en må­de, der ik­ke ta­el­ler til hen­des for­del.«

Med dét me­ner hun, at Hil­lary Cl­in­ton og hen­des rå­d­gi­ve­re har tak­let si­tu­a­tio­nen us­a­ed­van­ligt dår­ligt. Hur­tigt op på he­sten igen I ad­skil­li­ge da­ge op til søn­da­gens il­de­be­fin­den­de var Hil­lary Cl­in­tons ved­va­ren­de ho­ste ble­vet be­ma­er­ket i fle­re of­fent­li­ge sam­men­ha­en­ge. Men at den 68-åri­ge pra­esi­dent­kan­di­dat rent fak­tisk al­le­re­de i fre­dags hav­de få­et kon­sta­te­ret lun­ge­be­ta­en­del­se, valg­te hen­des hold først at of­fent­lig­gø­re søn­dag, hvor spe­ku­la­tio­ner­ne om hen­des hel­bred plud­se­lig tog fart.

»Det er ben­hårdt at kø­re pra­esi­dent­kampag­ne. Så det, at hun har gjort det, mens hun hav­de lun­ge­be­ta­en­del­se, vid­ner ba­re om, hvor sta­erk og sej hun er. Hvil­ket jeg tror, kan va­e­re et plus i nog­le va­el­ge­res øj­ne.

Men må­den hen­des syg­dom er ble­vet hånd­te­ret på, må­den det er fo­re­gå­et på, kan va­e­re med til at flyt­te stem­mer den for­ker­te vej,« si­ger Met­te Claus­høj, som pri­ma­ert tror, at Hil­lary Cl­in­tons syg­dom kan få be­tyd­ning for de va­el­ge­re, der ik­ke har be­stemt sig end­nu.

I før­ste om­gang har Hil­lary Cl­in­ton valgt at af­ly­se en kampag­ne­tur til Ca­li­for­ni­en, ind­til hun er oven­på igen. Så med lidt held er hun til­ba­ge i ma­ne­gen se­ne­re på ugen. Hvil­ket iføl­ge USA-eks­pert Mads Fug­le­de og­så er ret vig­tigt.

»Jeg tror, at det vil bli­ve op­fat­tet som en stor svag­hed, hvis ik­ke hun hur­tigt kom­mer op på he­sten igen og vir­ker fy­sisk i vi­gør. For hvis hun be­kra­ef­ter ind­tryk­ket af, at hun er fy­sisk sva­ek­ket, så er det me­get alvorligt.«

Selv­om man ik­ke li­ge er vant til det fra den si­de, har Do­nald Trump ind­til vi­de­re ik­ke ud­nyt­tet hen­des svag­hed.

I hvert fald ud­tryk­te han i går sin be­kym­ring for sin mod­stan­der og send­te de bed­ste øn­sker om, at hun snart var på høj­kant igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.