Kon­vo­lut-fa­da­e­se ud­sa­et­ter pra­esi­dentvalg

BT - - NYHEDER -

ØSTRIG Pra­esi­dentval­get i Østrig, som skul­le ha­ve fun­det sted 2. ok­to­ber, bli­ver ud­skudt, op­ly­ser in­den­rigs­mi­ni­ster Wol­f­gang So­bot­ka. År­sa­gen er pro­ble­mer med li­men på kon­vo­lut­ter, som brev­stem­mer skal sen­des i.

Par­ti­er­ne i par­la­men­tet gav i går ud­tryk for, at val­get kan fo­re­gå 4. de­cem­ber.

Østrig har va­e­ret uden en pra­esi­dent si­den 8. juli, da He­inz Fi­s­cher trå­d­te til­ba­ge.

Af­lø­se­ren skul­le va­el­ges i maj. Det gav en sna­e­ver sejr til Ale­xan­der van Bel­len fra De Grøn­ne over det yder­ste høj­res kan­di­dat, Nor­bert Ho­fer.

Men ef­ter­føl­gen­de un­der­kend­te hø­jeste­ret­ten re­sul­ta­tet for ur­e­gel­ma­es­sig­he­der i for­bin­del­se med valg­hand­lin­gen.

Det skyld­tes, at 700.000 brev­stem­mer blev åb­net for tid­ligt, og at nog­le per­so­ner, der var med til det, ik­ke var au­to­ri­se­ret til at ud­fø­re ar­bej­det.

Der­for skul­le de to kan­di­da­ter ud i en ny valg­kamp.

Men va­el­ge­re har kla­get over, at der er fejl på det kla­e­ben­de ma­te­ri­a­le på de nye kon­vo­lut­ter til brev­stem­mer. Og det vil kun­ne re­sul­te­re i, tu­sind­vis af ugyl­di­ge stem­me­sed­ler.

»De de­fek­te kon­vo­lut­ter åb­ner sig, og flap­pen kan let åb­nes og luk­kes selv ef­ter 20-25 mi­nut­ter,« for­kla­rer in­den­rigs­mi­ni­ste­ren.

Pra­esi­den­tens rol­le i Østrig er be­gra­en­set. Men det er statsover­ho­ve­det, der har myn­dig­he­den til at op­lø­se par­la­men­tet og ud­skri­ve valg.

Det er sa­er­ligt spa­en­den­de i Østrig, for­di om­val­get vil gi­ve Ho­fer fra Fri­heds­par­ti­et en mu­lig­hed for at bli­ve den før­ste pra­esi­dent i EU, der re­pra­e­sen­te­rer det yder­ste høj­re.

Han har tid­li­ge­re er­kla­e­ret, at ’is­lam ik­ke har no­gen plads i Østrig’.

Ved val­get i maj tab­te Ho­fer med kun 31.000 stem­mer til Van der Bel­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.