Bel­li kø­rer band­bus­sen i ga­ra­ge

BT - - NYHEDER -

SID­STE OM­GANG først nu, vi er klar til tre­e­ren. Det bli­ver igen med ud­valg­te dan­ske san­ge,« si­ger Bel­li i en pres­se­med­del­el­se.

»He­le na­e­ste år har vi sat af til at kø­re Dan­mark tyndt – og der­ef­ter ta­en­ker jeg så at kø­re band-bus­sen i ga­ra­ge. Jeg har me­re el­ler min­dre stå­et stand by de sid­ste 50 år, al­tid klar til spil­le overalt, hvor de kald­te på mig. Men ef­ter 2017 vil jeg kun spil­le ud­valg­te kon­cer­ter, hvor jeg fø­ler, at sam­men­ha­en­gen er rig­tig,« si­ger Bel­li.

For tre år si­den var ro­ck-ul­ven Bel­li dø­den na­er, da en urin­vejs­in­fek­tion ud­vik­le­de sig til først blod­for­gift­ning og der­ef­ter ny­resvigt. Det gik ud over øko­no­mi­en hjem­me hos Ju­ne og Pe­ter Bel­li, da en stri­be kon­cer­ter måt­te af­ly­ses. Med Bon­de som men­tor Det nye, sid­ste al­bum bli­ver ind­spil­let med Bel­lis na­e­re ven og ’men­tor’, som han kal­der Poul Mar­tin Bon­de, som er pro­du­cer og den, der hol­der trå­de­ne sam­let. Bon­de har ar­bej­det sam­men med Bel­li si­den slut­nin­gen af 80er­ne. Han fryg­ter ik­ke, at det bli­ver ve­mo­digt at gå i stu­di­et den­ne sid­ste gang.

»Jeg sy­nes, at det sker på en fed må­de. Pe­ter er i god form for øje­blik­ket. Han har li­ge gi­vet et brag af en kon­cert i Svend­borg. Han har va­e­ret me­get syg for nog­le år si­den. Det er godt at se, at han har det så godt, som det er til­fa­el­det. Jeg sy­nes, at det er det helt ret­te tids­punkt at stop­pe på,« si­ger Poul Mar­tin Bon­de til BT.

»Vi har snak­ket om, at det hand­ler om at sa­et­te et or­dent­ligt, smukt punk­tum. Pe­ter har det sva­ert med den in­ten­si­tet, det kra­e­ver at tur­ne­re med et stort band. Pro­ces­sen at ind­spil­le pla­der kan og­så va­e­re lang med de­mo­er, øve­re o.s.v.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.