Puff Did­dy skif­ter navn – igen-igen

BT - - NYHEDER -

ita­li­ensk’ og vi­ser for­skel­li­ge jord­s­ka­elvsof­res til­stand navn­gi­vet med en tra­di­tio­nel ita­li­ensk ret. Un­der ’la­sag­ne’ fin­der man fle­re lag af mur­brok­ker, hvor der stik­ker fød­der ud imel­lem.

»Det kan godt va­e­re, man har ret til at skri­ve og teg­ne, hvad man vil, men jeg kan sim­pelt­hen ik­ke se pro­jek­tet i det. Det er for­måls­løst at la­ve en sa­ti­re­teg­ning af jord­s­ka­elvsof­re,« si­ger Mi­ck Øgen­da­hl. ’Det er mob­ning’ På sam­me må­de hav­de han det med de dan­ske Muham­med-teg­nin­ger, der blev trykt i Jyl­lands-Po­sten i 2005. Sa­er­ligt i 2008, da fle­re avi­ser genop­tryk­te bil­le­der­ne, stod ko­mi­ke­ren fra Fal­ster ufor­stå­en­de.

»Før­ste gang kun­ne jeg godt se for­må­let i at tryk­ke dem, det var for at prø­ve yt­rings­fri­he­den af. Men an­den gang for­stod jeg ik­ke pro­jek­tet. Hvis man la­ver en li­ge pa­ral­lel til børn, der dril­ler, så var det jo mob­ning,« si­ger ko­mi­ke­ren og fortsaetter:

»Vi si­ger til vo­res børn, de ik­ke må si­ge no­get til an­dre, der gør dem vre­de el­ler ke­de af det. Jeg hav­de det, som om at an­den gang, vi tryk­te teg­nin­ger­ne, blev vi en hel na­tion af mob­be­re. Jeg sy­nes, det er dybt usym­pa­tisk.«

Selv om Mi­ck Øgen­da­hl har skabt sig en kar­ri­e­re på at va­e­re fla­bet, me­ner han al­li­ge­vel, at man ik­ke kan gå ho­ved­løst rundt og la­ve sjov med hvad som helst.

»Man skal mø­de an­dre men­ne­sker med respekt. Der er en ten­dens til, at no­gen glem­mer det og gem­mer sig bag yt­rings­fri­he­den un­der på­skud af, at man har ret til at si­ge, hvad man vil,« si­ger stjer­ne­ko­mi­ke­ren og fortsaetter:

»Men man skal va­e­re be­vidst om, hvor­for man si­ger, som man si­ger, for det pe­ger til­ba­ge på en selv.« SOLEN I DAG MÅNEN I DAG

Ka­ert barn har man­ge nav­ne, og det sam­me har hip­hop-mogu­len Se­an Combs, der har op­t­rå­dt un­der alt fra Puff Dad­dy og Puf­fy til Did­dy og P. Did­dy.

Og nu fortsaetter nav­ne­for­vir­rin­gen. Den 46-åri­ge ’Bad Boy for Li­fe’-stjer­ne med­del­er nu CNN, at han at­ter har skif­tet kunst­ner­navn.

»Nu er jeg ba­re go­de gam­le Se­an. Jeg er til­ba­ge til at va­e­re mig. Jeg har så man­ge for­skel­li­ge per­son­lig­he­der, og in­gen ved, hvem der kom­mer ud om mor­ge­nen. Mit før­ste ka­e­le­navn var Puf­fy, men da jeg kom ind i mu­sik­bran­chen, aen­dre­de nav­net sig til Did­dy og så til P. Did­dy – el­ler var det om­vendt,« fun­de­rer stjer­nen i et in­ter­view med det ame­ri­kan­ske me­die. Nav­ne­for­vir­rin­gen blev to­tal i 2011, da Se­an Combs be­kendt­gjor­de, at han frem­over vil­le kal­de sig Swag, men det holdt dog kun en uge.

»Jeg har skif­tet navn så man­ge gan­ge, for­di jeg er vok­set op i et kvar­ter, hvor al­le hav­de ka­e­le­nav­ne. Den­gang hav­de jeg et stort tem­pe­ra­ment, så der­for be­gynd­te mi­ne ven­ner at kal­de mig Puf­fy,« har Gram­my-vin­de­ren tid­li­ge­re for­talt Jet Ma­ga­zi­ne. Iføl­ge fi­nans­ma­ga­si­net For­bes var Se­an, som han kal­der sig nu, den mest ind­tje­nen­de hip­hopkunst­ner det for­gang­ne år med en ind­ta­egt på over 410 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de: 26 Nem: 56, Mel­lem: 90, Sva­er:113

*Ko­ster kun alm. SMS/MMS-takst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.