Per­fekt fan­ga­ve

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Pe­ter Fri­is Jen­sen, Vi­borg Op­stil­ling: 4-3-3 Op­stil­ling: 4-4-2

UND­SKYLD el­ler på la­eg­ter­ne. I an­den halv­leg fort­sat­te AGF det tun­ge pres fra bå­de spil­le­re og fans. Sidst­na­evn­te var der i øv­rigt ik­ke en ene­ste af på ude­ba­ne­af­snit­tet. For­løs­ning Se­ne­st de to hold mød­tes, var der dra­ma for al­le pen­ge­ne, da Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen med et hat­tri­ck i kam­pens sid­ste 20 mi­nut­ter sør­ge­de for et vildt AGF-co­me­ba­ck. I af­tes fik han med to mål på ot­te mi­nut­ter end­nu en gang en ho­ved­rol­le.

Ef­ter en før­ste halv­leg, hvor Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen var ble­vet pak­ket helt ind af An­dreas Max­sø og Pa­scal Gre­gor, steg han ef­ter lidt me­re end en ti­mes spil op på et ind­la­eg og he­a­de­de ud­lig­nin­gen i kas­sen. Ot­te mi­nut­ter se­ne­re gjor­de han det helt sam­me, og så stod der 2-1.

Og igen skul­le der gå ot­te mi­nut­ter. Helt sam­me sted i fel­tet steg Dun­can op til et ind­la­eg, som den­ne gang end­te på stol­pen. Kort ef­ter hav­ne­de den ved den de­bu­te­ren­de Jes­per Ju­els­gård, som ban­ke­de bol­den i kas­sen. Strø­le­de i de­bu­ten Ef­ter det lidt plud­se­li­ge salg af Da­ni­el Chri­sten­sen stod AGF i slut­nin­gen af trans­fer­vin­du­et og mang­le­de en ny ven­stre ba­ck. Og på den sid­ste dag blev han fun­det i Brønd­by. Jes­per Ju­els­gård, der i en la­en­ge­re pe­ri­o­de har haft det sva­ert på Ves­teg­nen, er ble­vet gen­for­e­net med Glen Rid­ders­holm, og i sin de­but i af­tes strå­le­de han med fle­re go­de ak­tio­ner og må­let til 3-1.

»Jeg kun­ne ik­ke ha­ve skre­vet det bed­re selv. Det var en skøn af­ten, og det var alt i alt en dej­lig af­ten,« sag­de Jes­per Ju­els­gård, der for tre uger si­den sad på ba­en­ken for Brønd­by, da AGF på selv­sam­me ba­ne som i af­tes blev nedsab­let med 0-7.

»Det er klart en fe­de­re fø­lel­se i dag. Sidst spil­le­de jeg jo ik­ke.«

AGF-tra­e­ner, Glen Rid­ders­holm var og­så ove­nud til­freds med sin målscoren­de de­butant.

»Det var en god de­but. Han la­ver et mål, han har en god fod i det op­byg­gen­de spil, og han la­ver ind­la­eg bå­de i åbent spil og på stan­dard­s­i­tu­a­tio­ner. Men jeg kan og­så godt se, at han sta­dig har man­ge pro­cen­ter at gi­ve af,« lød det fra Glen Rid­ders­holm, der hav­de en helt sa­er­lig tak til de fans, der i dag hav­de få­et kva­je­ba­je­re oven på 0-7 ne­der­la­get i sid­ste hjem­me­kamp.

»Fan­se­ne i dag er out­stan­ding. Ef­ter den bla­ma­ge, de var vid­ner til i sid­ste hjem­me­kamp, trop­pe­de de op i Aal­borg, og i dag ma­ser de hol­det frem i he­le an­den halv­leg. De hav­de fortjent den øl, og hvis der stod en fan her, hav­de jeg gi­vet en om­gang me­re.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.