Stå­les sid­ste tur?

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

NÅR FC KØ­BEN­HAVN i mor­gen af­ten ta­ger hul på sin fjer­de Cham­pions Le­ague-del­ta­gel­se, står der Stå­le Sol­bak­ken ud over he­le pro­jek­tet. Si­den han vend­te til­ba­ge som ch­eftra­e­ner i au­gust 2013, og ik­ke mindst si­den han i maj 2014 blev ma­na­ger og over­tog køb og salg fra Car­sten V. Jen­sen, har han va­e­ret den ab­so­lut­te chef for den sport­s­li­ge del af FC Kø­ben­havn. Det er ham, der har skabt den nye or­ga­ni­sa­tion, og det er hans folk, der har få­et plads på de mest be­tyd­nings­ful­de plad­ser. Og det er ham, der som ch­eftra­e­ner har sam­men­sat en trup og or­ga­ni­se­ret et hold, der skil­ler sig ud som Dan­marks ab­so­lut mest kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge i Eu­ro­pa.

Bå­de be­sty­rel­sen og di­rek­tør An­ders Hørs­holt må gla­e­de sig over, at de gav ham til­lid trods to mis­se­de mester­ska­ber, der vil­le ha­ve ko­stet de fle­ste an­dre tra­e­ne­re job­bet i til­sva­ren­de top­klub­ber rundt om­kring i ver­den, og det tje­ner dem til ae­re. TIL GEN­GA­ELD MÅ de og­så ryste lidt ved tan­ken om, hvad der sker, når Stå­le Sol­bak­ken en dag igen er va­ek, selv­om de ha­ev­der, at struk­tu­ren er så sta­erk, at de langstra­ek­te kon­se­kven­ser vil bli­ve mini­ma­le. Han har kon­trakt til som­me­ren 2018, men det skul­le ik­ke un­dre mig, om det­te blev hans sid­ste sa­e­son i FC Kø­ben­havn. Jeg er­ken­der, at jeg skri­ver på gefühl, men hans sig­na­ler, da han for­le­den tal­te med nor­ske VG, ef­ter­lod mig me­re med tan­ken om, hvad han nu skal, end om hvor­når han for­la­en­ger med FC Kø­ben­havn. Han und­lod ik­ke at ud­vi­se in­ter­es­se i det nor­ske land­stra­e­nerjob, og han gjor­de det klart, at han og fa­mi­li­en se­ne­st ef­ter den­ne vin­ter igen skal bo sam­men. Det kun­ne af fa­mi­li­a­e­re hen­syn sag­tens bli­ve hjem­me i Nor­ge el­ler af kar­ri­e­re­ma­es­si­ge hen­syn et sted syd el­ler vest for den dan­ske gra­en­se, hvor han kan re­van­che­re sig for de mis­lyk­ke­de op­hold i Köln og Wol­ver­hamp­ton. Det skul­le ik­ke un­dre mig, om det­te blev Sol­bak­kens sid­ste sa­e­son i FC Kø­ben­havn DER­FOR KAN DET va­e­re FC Kø­ben­havns sid­ste CL-tur med Stå­le Sol­bak­ken, der går i gang mod Por­to i mor­gen. En tur der har po­ten­ti­a­let til at bli­ve li­ge så god som i 2010/11, da kø­ben­hav­ner­ne stod for Dan­marks hidtil mest suc­ces­ful­de Cham­pions Le­ague-del­ta­gel­se og gik vi­de­re fra grup­pe­spil­let ef­ter FC Bar­ce­lo­na, men for­an Ru­bin Ka­zan og Pa­nat­hin­ai­kos. Stå­le Sol­bak­ken på­pe­ger rig­tigt nok, at hans hold fra den­gang hav­de stør­re in­ter­na­tio­nal er­fa­ring end det, han har i dag, og sid­ste sa­e­sons mis­se­de UE­FA Cup er i den sam­men­ha­eng ae­r­ger­lig.

Men i lig­hed med hol­det fra 2010/11 har den­ne sam­ling spil­le­re en god po­r­tion kre­a­ti­vi­tet, en so­lid sam­ling lands­holds­spil­le­re og en de­fen­siv ba­se, der er så FC Kø­ben­havnsk, som den na­e­sten kan bli­ve. Til­med hav­de FC Kø­ben­havn det lod­tra­ek­nings­held, man kun­ne ha­ve drømt om, da man trak Por­to, Club Brug­ge og eu­ro­pa­ei­sk uer­far­ne Lei­ce­ster Ci­ty. Net­op det­te FC Kø­ben­havn­hold i net­op den­ne grup­pe godt bli­ve det blot an­det dan­ske, der går vi­de­re fra et Cham­pions Le­agu­e­grup­pe­spil. Pa­ra­doksalt nok vil en så­dan mile­pa­el mu­lig­vis øge sand­syn­lig­he­den for, at Stå­le Sol­bak­ken fø­ler, at hans tid til at kom­me vi­de­re er nå­et sam­ti­dig med, at in­ter­es­sen for ham vil vok­se. I DET HE­LE ta­get er der - med min­dre man hø­rer til dem, der ik­ke hol­der med kon­kur­re­ren­de dan­ske hold i Eu­ro­pa (og fred va­e­re med det) - god grund til at ny­de FC Kø­ben­havns del­ta­gel­se ek­stra me­get i år. Frem­ti­den for de små lan­de som Dan­mark ser mørk ud, ef­ter de sto­re klub­ber har be­slut­tet sig for at gø­re Cham­pions Le­ague til en end­nu me­re eks­klu­siv stør­rel­se. Det er og bli­ver i end­nu hø­je­re grad de stør­stes li­ga. Det kan vi trods alt ik­ke pra­le af at va­e­re en del af. Men Stå­le Sol­bak­ken kan pra­le af, at det igen er lyk­ke­des ham at ska­be et hold, der går ind til grup­pe­spil­let med en re­el for­håb­ning om at gå vi­de­re. Det er dog en MOR­TEN CRONE SEJERSBØL, BTs SPORTSCHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.