KON­GER­NES EF

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2016/17 -

STJERNEPARADE I af­ten går det løs med de før­ste kam­pe i den­ne sa­e­sons ud­ga­ve, og al­le­re­de nu ken­der du ho­ved­rol­le­in­de­ha­ver­ne. Men hvem spil­ler rol­len som de un­ge og hå­be­ful­de?

Her er BTs bud på seks klas­si­ske spil­ler­ty­per, kon­ger­ne af po­si­tio­nen og prin­ser­ne til at ta­ge over. Kon­gen: Cri­sti­a­no Ro­nal­do, Re­al Madrid

For­tid:

Kon­gen: Ma­nu­el Neu­er, FC Bay­ern Mün­chen

For­tid:

Kon­gen: An­dres Inies­ta, FC Bar­ce­lo­na

For­tid:

Ef­ter­føl­ge­ren: Paulo Dy­ba­la, J

Frem­tid:

Ef­ter­føl­ge­ren: Marc-An­dré ter FC Bar­ce­lo­na

Frem­tid:

Ef­ter­føl­ge­ren: Re­na­to San­che FC Bay­ern Mün­chen

Frem­tid:

Ro­nal­do var som ung spil­le­ren med de man­ge tri­cks. Hus­mands­fin­ter i en uen­de­lig­hed og me­re flair end ef­fek­ti­vi­tet. Det har po­rtu­gi­se­ren ud­vik­let, og han er nu en re­el må­l­ma­ski­ne, der kan sco­re mål på en­hver må­de. Han er an­gri­ber med det ho­ved­for­mål at sco­re mål. Den ud­vik­ling har vi og­så set fra Zla­tan Ibra­him­ovic, og nu ven­ter vi på den na­e­ste.

Den ty­ske lands­holds­må­l­mand har ta­get må­l­mands­ar­bej­det til et nyt sta­die. Den mo­der­ne må­l­mand er den pro­ak­ti­ve må­l­mand, der kan la­eg­ge mil­li­me­ter­pra­e­ci­se af­le­ve­rin­ger over 40 me­ter og sam­ti­dig har et syn for at swe­epe af bag bag­ka­e­den. Det ma­nuskript har Ma­nu­el Neu­er skre­vet, og hans tred­je­plads i Bal­lon d’Or-af­stem­nin­gen 2014 forta­el­ler hi­sto­ri­en om ver­dens bed­ste må­l­mand.

An­dres Inies­ta er på man­ge må­der sym­bo­let på Bar­ce­lo­nas stil. Kon­stant spil­bar, fart nok til med en kro­p­s­fin­te at sa­et­te en mand af og med et sa­tel­lit­navi­ga­tions­pra­e­cist pas­nings­spil. Han er spil­for­de­ler af ver­dens­klas­se i sam­me for­stand som Luka Mod­ric og en ge­vinst for et hold, der ger­ne vil sa­et­te spil­let op gen­nem mid­ten af ba­nen.

Han var en suc­ces på Si­ci­li­en, i tvivl om, hvor­vidt den fi­nur­li­ge of­fen­siv ta­ge skrid­tet op og bli­ve ef­fek­tiv i en sto 34 Se­rie A-kam­pe ta­ler sit ty­de­li­ge sprog kan bli­ve den na­e­ste of­fen­siv­spil­ler, der trold­mand til at va­e­re må­l­ma­ger. Han m at du­el­le­re i luftrum­met, men re­sten ha

Frem­ti­dens må­l­ma­end er fra T Ste­gen er om mu­ligt end­nu me­re ak­tiv i Neu­er. Den 24-åri­ge må­l­mand var i Barca Bil­bao spil­le­ren med sjet­te­f­lest be­rø­ring al­le spil­le­re. Lu­is En­rique er na­er­mest ve man­den til en slags spil­for­de­ler for Barc

San­ches var al­le­re­de solgt til og og­så Man­che­ster Uni­ted var ude ef­te si­ske su­per­ta­lent. Det var nok ik­ke helt d Bay­ern Mün­chen, for San­ches fik et in­te nem­brud hos de po­rtu­gi­si­ske eu­ro­pa­me kom ind og blev det cen­tra­le om­drej­nin si­ne ud­for­drin­ger cen­tralt i ba­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.