FTERFØLGERE

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

Ju­ven­tus r Ste­gen, es, Kon­gen: Lio­nel Mes­si, FC Bar­ce­lo­na

For­tid:

Kon­gen: Phi­lipp La­hm, FC Bay­ern Mün­chen

For­tid:

Kon­gen: Ser­gio Ra­mos, Re­al Madrid

For­tid:

Ef­ter­føl­ge­ren: Ber­nar­do Silva, Mo­na­co

Frem­tid:

Ef­ter­føl­ge­ren: Hector Bel­le­rin, Ar­se­nal

Frem­tid:

Ef­ter­føl­ge­ren: An­dreas Chri­sten­sen, Borus­sia Mön­cheng­lad­bach

Frem­tid:

men man var vspil­ler kun­ne or­klub. 19 mål i g om, at Dy­ba­la går fra at va­e­re ang­ler høj­den til r han. Tys­kland. Og ter i op­spil­let end as 1-0-sejr over ger i kam­pen. Af d at gø­re må­l­ce­lo­na-hol­det. Bay­ern in­den EM, er det po­rtu­gi­dumt købt af rna­tio­nalt ge­ne­stre, hvor han gs­punkt med

Ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler fi­re gan­ge og nok en af de bed­ste fod­bold­spil­le­re gen­nem ti­der­ne. Mod­sat evig­heds­ri­va­len Cri­sti­a­no Ro­nal­do har Lio­nel Mes­si me­re fin­pud­set sin stil end vi­de­re­ud­vik­let den, og den dag i dag kan Mes­si sta­dig fø­re bol­den frem og sco­re so­lo­mål. Han har al­drig va­e­ret en tri­ck­spil­ler, men er al­li­ge­vel en af de bed­ste en mod en-spil­le­re no­gen­sin­de.

La­hm har spil­let ven­stre ba­ck, høj­re ba­ck og til­med på midt­ba­nen. Det sid­ste var un­der Pep Gu­ar­di­o­la, men forta­el­ler og­så om, hvad ty­ske­ren ren­der rundt med af kva­li­te­ter. Le­de­rev­ner­ne er en ting, men i den­ne for­stand er de of­fen­si­ve raids vig­ti­ge­re og ev­nen til og­så at bi­dra­ge til de­fen­siv so­li­di­tet i en fi­re­ba­ck­ka­e­de. Det kan La­hm.

Ser­gio Ra­mos har gjort det til sin stil at for­sva­re fremad, som det hed­der. Re­al Madrid­kap­ta­j­nen vil frem og vin­de bol­den i en du­el hel­le­re end at tra­ek­ke sig og da­ek­ke af. Og med sin fi­ne bol­dom­gang er han ble­vet en su­per­stjer­ne i for­sva­ret – trods si­ne mang­ler. Ra­mos er VMvin­der og dob­belt EM-vin­der, og han har sat stan­dar­der for sin ty­pe for­sva­rer.

Han er ven­stre­be­net, har lavt tyng­de­punkt og dri­ver med høj fart bol­den frem. Det ly­der be­kendt, ik­ke? Du fin­der ik­ke man­ge, der på den må­de min­der om Lio­nel Mes­si som ty­pe, og i Frank­rig har han i snart et par sa­e­so­ner va­e­ret det helt sto­re ta­lent. Ved U21-EM sid­ste år im­po­ne­re­de Silva og­så stort, og det er kun et spørgs­mål om tid, før han spil­ler i en stør­re klub.

De si­ger, at han er hur­ti­ge­re end de fle­ste – na­er­mest al­le. Den span­ske høj­re­ba­ck er ble­vet fast be­stand­del af Ar­se­nal-hol­det, da han net­op kom­mer fly­ven­de helt ude langs si­de­linj­en og der­med er en of­fen­siv nøg­le på et hold af spil­le­re med sto­re ev­ner i de små rum. Bel­le­rin er frem­ti­dens ba­ck, og den 21-åri­ge span­ske lands­holds­bob­ler bli­ver kun bed­re.

Den dan­ske for­svars­spil­ler er ba­re et ka­em­pe­ta­lent. Der er in­gen klap­hat på her. Men i for­hold til Ra­mos er Chri­sten­sen me­re af­ven­ten­de i sit for­svars­spil og min­dre ud­fa­ren­de i sin per­son­lig­hed på ba­nen. Til gen­ga­eld er han en spil­len­de for­sva­rer, og han vil i frem­ti­den bli­ve en op­spils­star­ter på ethvert hold, han kom­mer til at sty­re fra mid­ter­for­sva­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.