LIGA­EN FOR DE FÅ UD­VALG­TE

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2016/17 -

FOD­BOLD I SAERKLASSE De stør­ste stjer­ner, enor­me pen­ge­sum­mer og de stør­ste op­le­vel­ser. Cham­pions Le­ague ram­mer helt ind un­der hu­den. Ver­dens stør­ste tur­ne­ring for klubhold tra­ek­ker ful­de sta­dio­ner i he­le Eu­ro­pa, hvor folk val­far­ter ind for at se no­get af det bed­ste fod­bold, der over­ho­ve­det kan pro­du­ce­res i ver­den.

Det er me­get få men­ne­sker – ud over fod­bold­spil­le­re og tra­e­ne­re – der får lov til at op­le­ve tur­ne­rin­gen og stjer­ner­ne på na­er­me­ste hold. BT har talt med tre af dem. pres­se­chef hos FC Kø­ben­havn

som gen­ne­m­ar­bej­det, for det er så at er et fan­ta­stisk kon­cept, al­tid et skul­der­klap »Cham­pions Le­ague va­e­re med. Det var en god oplevelse at var al­tid rig­tigt spa­en­den­de det er. Det var al­tid hold, der er med. Det og det er kun go­de og der få lov til at døm­me, flest Cham­pions Le­ague-kam­pe, er den, der har dømt fi­na­len. Jo ta­et­te­re, vi kam­pe. Jeg kun­ne nå at få fik at vi­de, at jeg al­tid red.), jo me­re i 2005, var nog­le år, hvor jeg Nielsen fyld­te (45 år, som Kim Milt­on va­e­re ude i la­en­ge­re kom på al­ders­gra­en­sen blev ska­det og måt­te Ta­enk nu hvis man og jeg var selv­føl­ge­lig be­kym­ret, blev man. ’Nu skal det va­e­re’, os 2004, ta­enk­te jeg: men det var ik­ke en tid. Da vi na­er­me­de en fi­na­le, i 2004. Det var selv­føl­ge­lig glad, da jeg fik fi­na­len Mo­na­co og Por­to.« drøm­me­fi­na­le med »FCK hav­de sam­men at med Adi­das la­vet en få lov til at ba­e­re bol­den kon­kur­ren­ce om ind til Cham­pions hvor man skul­le vi­se, Le­ague-kam­pen, som jeg hvor­dan man vandt, da jeg støt­te­de hol­det, var 16 år gam­mel. med de lidt yn­gre Jeg stod i tun­ne­len var dren­ge, da spil­ler­ne me­get kon­cen­tre­re­de. kom ud, og de Buf­fon, Jeg over­ve­je­de li­ge men han så for fo­ku­se­ret at hil­se på ud til, at jeg tur­de Dom­me­ren kom og gi­ve ham i sag­de, at han vil­le hån­den hjør­ne­fla­get. Der gu­i­de mig, og jeg var en ka­em­pe ti­fo, var li­ge ved at gå ind føl­tes det så­dan. og selv­om folk ik­ke Jeg kun­ne ik­ke an­det kig­ge­de på mig, plan­lagt det er, så men end at smi­le. Man ta­en­ker det he­le skal ba­re ik­ke over, hvor ta­el­ler ned, in­den spil­le - på se­kun­det. spil­ler­ne Der står vit­ter­ligt går ind. Det var jeg en og ret over­ra­sket over.« med for­bin­del­se i frokost­mø­der Ju­ven­tus. til en del va­e­ret med »Jeg har va­e­ret go­de med har sport­s­di­rek­tø­ren Le­ague. De de op og Cham­pions Kø­ben­havn mød­te ski­de-sø­de og De var stem­ning, Bå­de i Tor­i­no Ag­nel­li. god og eje­ren over­for. Der var Ma­rot­ta de sad at og­så føl­te, sig ind i, hvem Ju­ven­tus stor at der, var en hav­de sat fod­bold, kun­ne ma­er­ke, ita­li­ensk med sit felt, var at det og man Jeg er nørd in­den for Det vi­ste, la­e­re af FCK. dyg­tig­ste bit­ter­hed. den var in­gen de kun­ne Ma­rot­ta, som er men der hå­bet, at og at Bep­pe 1-1 i Par­ken, jeg hav­de De fik kun var med, og - men oplevelse. men­ne­sker. But­ragu­eno 80’er-lands­hol­det med sto­re Emi­lio – mio. en stor klub ido­ler at gi­ve 100 var og­så okay. jo mi­ne sto­re det var dyrt om­gi­vel­ser­ne Re­al Madrid Han ’dra­eb­te’ ik­ke men­te, det om, at dumt svin. hvor­for de hand­le­de han var et om, For dem sød. Vi tal­te me­ning. gi­ve det ni­veau.« han var su­per til at Han fik det spil­le­re på eu­ro for Ba­le. at man køb­te for­ven­te­de, er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.