Kore­a­ner klar til Brønd­by

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FORSTAERKNING Brønd­by har teg­net kon­trakt for re­sten af 2016 med den syd­kore­an­ske ba­ck, Suk-Yo­ung Yun. Det op­ly­ste Brønd­by i går via klub­bens mo­bil­te­le­fon-ap­pli­ka­tion ’Brønd­by In­de­fra’.

»Grun­den til, at vi skri­ver så kort en kon­trakt, er, at han i an­dre pe­ri­o­der af fod­boldå­ret ik­ke var til­ga­en­ge­lig for os. Og nu vil han så ud­nyt­te vo­res fi­ne hold og fi­ne sta­dion til at vi­se fod­bold­ver­de­nen, at han sta­dig er her,« for­tal­te Brønd­bys sport­s­di­rek­tør, Tro­els Bech, som og­så sag­de, at den 26-åri­ge syd­kore­a­ner un­der nor­ma­le om­sta­en­dig­he­der vil­le va­e­re for dyr i løn for Brønd­by.

»Des­u­den vil vi ger­ne se, hvor­dan han pas­ser ind på hol­det,« sag­de Tro­els Bech. Jeg er stolt over at kom­me til Brønd­by

Sport­s­ligt vil Suk-Yo­ung Yun til­fø­re trup­pen kon­kur­ren­ce.

»Yun er ven­stre­ba­ck og kan hja­el­pe os i den ka­ba­le, hvor vi har for få spil­le­re. Ik­ke at vi er util­fred­se med dem, vi har, for de har ydet godt på ba­nen. Men vi er lidt sår­ba­re, og der­for er vi gla­de for at fø­je Yun til trup­pen,« sag­de Tro­els Bech. Skal først i form Suk-Yo­ung Yun har spil­let 23 Pre­mi­er Le­ague-kam­pe for Qu­e­ens Park Ran­gers. Han har va­e­ret klub­løs, si­den kon­trak­ten med Lon­don-klub­ben løb ud i som­mer. Klub­ben røg i for­ri­ge sa­e­son ned i den na­est­bed­ste en­gel­ske ra­ek­ke.

Yun er olym­pisk me­dal­je­vin­der, for han var med til at vin­de bron­ze ved OL i Lon­don i 2012.

Den syd­kore­an­ske ba­ck har des­u­den spil­let 10 A-land­skam­pe. Ved VM i 2014 fik han fuld spil­le­tid i den ind­le­den­de pul­je, hvor Syd­korea slut­te­de sidst. De øv­ri­ge hold var Bel­gi­en, Al­ge­ri­et og Rusland.

Han gla­e­der sig til at tør­ne ud i gult og blåt.

»Jeg er stolt over at kom­me til Brønd­by, og jeg vil vir­ke­lig ger­ne hja­el­pe hol­det. Jeg er en of­fen­siv for­svars­spil­ler, der og­så kan lø­be og for­sva­re,« sag­de Suk-Yo­ung Yun ved pra­e­sen­ta­tio­nen i går.

Brønd­by for­ven­ter, at Suk-Yo­ung Yun kan på­be­gyn­de tra­e­nin­gen med si­ne nye hold­kam­me­ra­ter sidst på ugen.

»Han er nok hel­ler ik­ke i fod­bold­form end­nu. Der kan godt gå nog­le da­ge – el­ler må­ske en uge el­ler to,« sag­de Tro­els Bech. RUNDT OM SUK FREM TIL ÅRSSKIFTET

•Han har spil­let 10 A-land­skam­pe for Syd­korea. • Han fik fuld spil­le­tid ved VM i 2014, hvor syd­kore­a­ner­ne røg ud ef­ter grup­pe­spil­let. • Hans stjer­ne­tegn er ’vand­mand’ – nøj­ag­tigt li­ge­som Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Ney­mar. • Han har spil­let 1.723 mi­nut­ter i Pre­mi­er Le­ague for Qu­e­ens Park Ran­gers, hvil­ket sva­rer til knap 29 ti­mers fod­bold i den bed­ste en­gel­ske ra­ek­ke – for­delt på 23 kam­pe. • Han er olym­pisk me­dal­je­vin­der. Ved OL i 2012 var han en del af Syd­koreas U23-lands­hold, der vandt bron­ze ved le­ge­ne i Lon­don. • Han har sco­ret fi­re mål i 93 kam­pe som pro­fes­sio­nel. Hans se­ne­ste mål faldt 3. maj 2014, da han score­de til 3-1 for QPR i en Cham­pions­hip-kamp mod Barns­ley. • Han må­ler 182 cen­ti­me­ter, og det er et pa­ent styk­ke over gen­nem­snits­høj­den for en syd­kore­ansk mand, som ly­der på 173 cen­ti­me­ter. Til gen­ga­eld ty­der no­get på, at han har fun­det sin ret­te hyl­de i Dan­mark, hvor gen­nem­snits­høj­den for ma­end er, ja, 182 cen­ti­me­ter. • Kor­te op­hold i en klub er ham ik­ke ukendt. To gan­ge tid­li­ge­re har han va­e­ret hen­holds­vis to må­ne­der hos Don­ca­ster og tre må­ne­der hos Char­lt­on på lån – beg­ge gan­ge fra QPR. • Han har va­e­ret klub­løs, si­den kon­trak­ten med Qu­e­ens Park Ran­gers ud­løb i som­mer. • Har får num­mer 2 i Brønd­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.