FOR SKRAP KOST FOR SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NE

BT - - NYHEDER -

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har stemt imod dis­se stram­nin­ger:

In­te­gra­tionsy­del­sen: Den ny­til­t­rå­d­te Ven­stre-re­ge­ring ind­gik i be­gyn­del­sen af juli 2015 for­lig med Dansk Fol­ke­par­ti, Li­be­ral Al­li­an­ce og De Kon­ser­va­ti­ve om ind­fø­rel­sen af en sa­er­lig in­te­gra­tionsy­del­se med virk­ning fra 1. sep­tem­ber 2015. Ydel­sen trå­d­te i ste­det

225-ti­mers-reg­len: Reg­len be­ty­der, at hja­el­pen til mod­ta­ge­re af in­te­gra­tionsy­del­se el­ler kon­tant­hja­elp fal­der bort el­ler bli­ver ned­sat, hvis man har mod­ta­get hja­elp i sam­men­lagt mindst et år in­den for tre år - og ik­ke har haft mindst 225 ti­mers or­di­na­ert og ustøt­tet ar­bej­de in­den for de se­ne­ste 12 ka­len­der­må­ne­der. Hvis hja­el­pen fal­der bort el­ler bli­ver ned­sat på grund af 225-ti­mers-reg­len, vil man ik­ke la­en­ge­re kun­ne få sa­er­lig støt­te. Kon­tant­hja­elpslof­tet: Det er en gra­en­se for, hvor me­get man sam­let set Kil­der: bor­ger.dk, Wikipe­dia. for kon­tant­hja­elp til per­so­ner med lov­ligt op­hold i Dan­mark, der har bo­et uden for EUs gra­en­ser i me­re end ét ud af de se­ne­ste ot­te år. For­må­let med ydel­sen er at gø­re det ’min­dre at­trak­tivt at kom­me til Dan­mark og me­re at­trak­tivt at ar­bej­de og bi­dra­ge til det dan­ske sam­fund.’ kan få i sa­er­lig støt­te, bo­lig­støt­te og kon­tant­hja­elp. En en­lig ud­la­en­ding uden børn kan mak­si­malt få 9.754 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.