Hun na­eg­ter at gi­ve hånd

Eks-po­li­ti­ke­ren As­maa Ab­dol-Ha­mid va­ek­ker de­bat end­nu en gang

BT - - NYHEDER - San­ne Fa­h­nøe|sa­fa@bt.dk Li­ne Ern­lund|li­er@bt.dk

Tid­li­ge­re fol­ke­tings­kan­di­dat for En­heds­li­sten As­maa Ab­dolHa­mid ar­bej­der i dag som bro­byg­ger mel­lem Fyns Po­li­ti og ind­byg­ger­ne i Volls­mo­se. Bro­byg­ger el­ler ej. Hun na­eg­ter at gi­ve hånd til ma­end, når hun ud­fø­rer sit ar­bej­de.

Og det har få­et Dansk Fol­ke­par­tis re­pra­e­sen­tant i bå­de Oden­se Kom­mu­nes by­råd og Fol­ke­tin­get, Per­nil­le Ben­dixen, til at spør­ge ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V), om det kan va­e­re rig­tigt, at hun kan ge­ba­er­de sig så­dan i tje­ne­sten. BT har set Sø­ren Pinds fol­ke­tings­svar, og der sva­rer han ik­ke på, hvor­vidt det kan va­e­re fy­rings­grund for As­maa Ab­dol-Ha­mid.

Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind nø­jes med at skri­ve i sit fol­ke­tings­svar, at han for­ven­ter, at me­d­ar­bej­de­re ud­vi­ser en pra­e­sen­ta­bel, åben og ven­lig frem­tra­e­den over for bor­ge­re og an­dre per­so­ner, der hen­ven­der sig til myn­dig­he­der­ne.

»Jeg for­ud­sa­et­ter der­for, at me­d­ar­bej­de­re på mi­ni­ste­ri­ets om­rå­de ud­vi­ser den for­nød­ne respekt, f.eks. ved at gi­ve hånd i si­tu­a­tio­ner, hvor det fo­re­kom­mer na­tur­ligt.«

I for­la­en­gel­se af sva­ret til Fol­ke­tin­get med­del­te Pind i af­tes skrift­ligt over for BT, at ’...det er min for­vent­ning, at al­le an­sat­te i po­li­ti­et kan gi­ve hånd­tryk, når det fal­der na­tur­ligt.’

Om sa­gen si­ger Per­nil­le Ben­dixen, at hun me­ner, det er for­ka­ste­ligt, at den tid­li­ge­re po­li­ti­ker ik­ke gi­ver hånd til ma­end, når hun er på ar­bej­de for po­li­ti­et.

Ik­ke en bro­byg­ger »Det er, for­di man så ik­ke ud­vi­ser respekt over for den, man hil­ser på, og man ud­vi­ser ik­ke al­min­de­lig hø­flig­hed. Det er en del af dansk kultur, at man gi­ver hånd, når man mø­des før­ste gang.« Isa­er i dén job­funk­tion As­maa Ab­dol-Ha­mid har, hvor hun net­op skal byg­ge bro, me­ner po­li­ti­ke­ren, det er al­vor­ligt.

»Es­sen­sen er, at hun skal va­e­re bro­byg­ger mel­lem to kul­tu­rer, og så for­mår hun ik­ke at byg­ge bro mel­lem sin egen og den dan­ske kultur,« si­ger hun.

BT har talt med As­maa Ab­dolHa­mid, men hun sva­re­de føl­gen­de, da vi fan­ge­de hen­de over te­le­fo­nen:

»Det er en lang snak, og jeg står midt i no­get li­ge nu – jeg er på ar­bej­de, så jeg hen­vi­ser til Fyns Po­li­tis pres­se­af­de­ling, men I er vel­kom­ne til at rin­ge se­ne­re,« sag­de hun kort for ho­ve­d­et. Det lyk­ke­des dog ik­ke BT at få hen­de i ta­le se­ne­re.

Po­li­ti­di­rek­tør Kit Clau­di GrønIver­sen send­te dog et skrift­ligt svar til BT:

»I Fyns Po­li­ti for­ven­ter vi, at al­le me­d­ar­bej­de­re ud­vi­ser en pra­e­sen­ta­bel, åben og ven­lig frem­tra­e­den over for hin­an­den, bor­ge­re el­ler an­dre per­so­ner, som hen­ven­der sig til os.

Der har ik­ke, mig be­kendt, va­e­ret til­fa­el­de, der gav an­led­ning til at be­tviv­le, at vo­res an­sat­te le­ver op til for­vent­nin­ger­ne om at ud­vi­se den for­nød­ne respekt, f.eks. ved at gi­ve hånd i si­tu­a­tio­ner, hvor det fo­re­kom­mer na­tur­ligt. Måt­te et så­dant til­fa­el­de op­stå, vil sa­gen bli­ve hånd­te­ret kon­kret.«

FOTO: KELD NAVNTOFT

• As­maa Ab­dol-Ha­mid den­gang hun var fol­ke­tings­kan­di­dat for En­heds­li­sten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.