Slad­der­bos­ser i il­den

Til­talt Se&Hør-jour­na­list: Qvortrup og Hen­nings­en kend­te alt til tys-tys-kil­den og be­tal­te med sor­te pen­ge

BT - - NYHEDER - Jes­per Vester­gaard Lar­sen | jvl@bt.dk

Bå­de Hen­rik Qvortrup og Kim Hen­nings­en vid­ste alt om tystys kil­den og op­fandt sne­di­ge må­der at af­løn­ne ham, uden at me­d­ar­bej­der­ne, Al­ler-le­del­sen el­ler skat­te­va­es­net fandt ud af det. Så­dan ly­der for­kla­rin­gen fra tid­li­ge­re slad­derjour­na­list Kas­per Kop­ping. Hen­rik Qvortrup mød­te tirs­dag stors­mi­len­de og ve­l­o­p­lagt op i ret­ten i Glo­strup. Først tryk­ke­de han ha­en­der med de øv­ri­ge til­tal­te og de­res ad­vo­ka­ter. Der­ef­ter hil­ste han hø­fligt på de om­kring 20 jour­na­li­ster, der var mødt op for at skri­ve om Se og Hør-sa­gen til al­le lan­dets me­di­er. Men som da­gen skred frem, be­gynd­te han at sve­de og ryk­ke sig rundt i sto­len. Dels for­di det var varmt i retslo­ka­let, men må­ske og­så for­di il­den lang­somt be­gynd­te at bra­en­de un­der ham, i takt med at hans tid­li­ge­re me­d­ar­bej­der Kas­per Kop­ping af­gav for­kla­ring. Vid­ne­de i seks ti­mer I seks sti­ve ti­mer sad Kas­per Kop­ping i vid­ne­sto­len, hvor han ud­le­ve­re­de bå­de sig selv, tys-tys-kil­den og to af si­ne tid­li­ge­re che­fer. Al­le er de til­talt for ube­ret­ti­get at ha­ve skaf­fet sig ad­gang til kre­dit­kor­top­lysKop­ping nin­ger om 135 kend­te dan­ske­re- el­ler at ha­ve til­skyn­det til det.

Kas­per Kop­ping blev an­sat af Hen­rik Qvortrup i 2008, og det var ham der stod for kon­tak­ten til tystys-kil­den Pe­ter Bo Hen­rik­sen.

Kon­tak­ten blev etab­le­ret, da Pe­ter Bo Hen­rik­sen hen­vend­te sig med et tip om prins Jo­a­chims bryl­lups­rej­se med prin­ses­se Ma­rie. Oplys­nin­ger­ne gjor­de Se og Hør i stand til at føl­ge par­ret ta­et, selv­om rej­sen var hem­me­lig.

Iføl­ge Kas­per Kop­ping var det Hen­rik Qvortrup, der i 2008 tog ini­ti­a­tiv til at la­ve en af­ta­le om et fast sam­ar­bej­de mel­lem Se og Hør og Pe­ter Bo Hen­rik­sen, der var an­sat på PBS/IBM og hav­de ad­gang til de kend­tes kre­dit­kor­top­lys­nin­ger. Det ske­te på et mø­de mel­lem Hen­rik Qvortrup, Kas­per Kop­ping og Pe­ter Bo Hen­rik­sen. 20.000 for Jo­a­chims rej­se På mø­det blev det af­talt, at Pe­ter Bo Hen­rik­sen skul­le ha­ve 20.000 for oplys­nin­ger­ne om bryl­lups­rej­sen, og end­vi­de­re blev det af­talt, at Pe­ter Bo Hen­rik­sen fremad­ret­tet skul­le le­ve­re op­lys­nin­ger om de kend­tes fa­er­den. For det var Hen­rik Qvortrup vil­lig til at gi­ve ham 10.000 kro­ner om må­ne­den, sag­de Kas­per Kop­ping i ret­ten.

»Det var Qvortrup, der sag­de: ’Ja­men så får du 10.000’. Det lå i luf­ten, at det ik­ke skul­le re­gi­stre­res no­gen ste­der. Vi af­tal­te, at pen­ge­ne skul­le be­ta­les sort,« for­tal­te Kop­ping i ret­ten. Afløn­nin­gen af tys-tys-kil­den med sor­te pen­ge ske­te, sam­ti­dig med at Se og Hør med Hen­rik

Qvortrup og Ken B. Ras­mus­sen i spid­sen brag­te en ud­ska­eldt ar­ti­kel om, at Na­ser Kha­der hav­de få­et ud­ført sort ar­bej­de på sin bo­lig.

Det blev af­talt, at Kas­per Kop­ping skul­le af­løn­ne Pe­ter Bo Hen­rik­sen ved at af­le­ve­re bi­lag fra re­stau­ran­ter og lig­nen­de til en sa­er­lig pen­ge­kas­se, der var for­be­holdt jour­na­li­ster­nes re­pra­e­sen­ta­tions­ud­gif­ter. Bi­la­ge­ne blev un­der­skre­vet med et Q af Hen­rik Qvortrup. Nervøs Al­ler-top Da Qvortrup stop­pe­de som che­fre­dak­tør, over­tog Per Ing­dal i en kort pe­ri­o­de. Der­ef­ter blev Kim Hen­nings­en an­sat.

I ret­ten for­tal­te Kas­per Kop­ping, at han og Ken B. Ras­mus­sen trak Kim Hen­nings­en til si­de på hans før­ste ar­bejds­dag som che­fre­dak­tør. De for­tal­te ham om tys-tys-kil­den og spurg­te, om sam­ar­bej­det skul­le fort­sa­et­te. Det skul­le det.

I be­gyn­del­sen var det kun gan­ske få per­so­ner på Se og Hør, der kend­te til bru­gen af tys-tys-kil­den, men ef­ter­hån­den som fle­re og fle­re jour­na­li­ster blev koblet på hi­sto­ri­er ba­se­ret på kredti­kor­top­lys­nin­ger, blev det me­re al­min­de­ligt kendt på bla­det, at kil­den fand­tes.

Det skab­te iføl­ge Kas­per Kop­ping nervø­si­tet i top­pen af Al­ler.

»Der­for blev der op­dig­tet en hi­sto­rie om, at vi ik­ke brug­te den kil­de me­re. Kim Hen­nings­en for­tal­te på et re­dak­tions­mø­de, at man hav­de haft en kil­de på Se og Hør – nog­le kend­te til den, an­dre ik­ke men Kim Hen­nings­en vil­le ger­ne si­ge, at det sam­ar­bej­de var ube­tin­get stop­pet. Men i vir­ke­lig­he­den var det ik­ke stop­pet,« sag­de Kas­per Kop­ping i ret­ten.

Ef­ter ud­mel­din­gen var det iføl­ge

’’ Det var Qvortrup, der sag­de: ’Ja­men så får du 10.000’. Det lå i luf­ten, at det ik­ke skul­le re­gi­stre­res no­gen ste­der. Vi af­tal­te, at pen­ge­ne skul­le be­ta­les sort Kas­per Kop­ping

Kop­ping kun en min­dre kreds på bla­det, der kend­te til den fort­sat­te brug af kil­den. Kred­sen be­stod af Kim Hen­nings­en, Li­se Bon­de­sen, Kim Bre­tov og Kas­per Kop­ping.

»Top­pen af Al­ler skul­le ik­ke vi­de no­get om, at man gik bag om le­del­sen og fort­sat­te bru­gen af kil­den,« sag­de Kas­per Kop­ping i ret­ten.

Afløn­nin­gen af kil­den blev la­vet om, da Se og Hør flyt­te­de over i et nyt me­di­e­hus. Først fik Kim Hen­nings­en en as­si­stent til at ha­e­ve 10.000 kro­ner på Se og Hørs kre­dit­kort. Der­ef­ter blev de 10.000 kro­ner lagt ind i et bud­get, der hed ’Øj­ne i nat­ten’. Et bud­get til de ud­gif­ter, jour­na­li­ster­ne hav­de, når de spot­te­de kend­te i nat­te­li­vet. Sva­ert at hol­de hem­me­ligt Se­ne­re over­gik be­ta­lin­gen til tip­bud­get­tet, alt­så pen­ge, som Se og Hør gav til folk, der rin­ge­de ind med tip om de kend­te. Nu skul­le Kas­per Kop­ping op­dig­te bå­de fal­ske kil­der og de hi­sto­ri­er, de hav­de rin­get ind med, for at da­ek­ke over be­ta­lin­ger til Pe­ter Bo Hen­rik­sen. Ord­nin­gen red ham som en ma­re, og han kom grad­vist bag­ud med be­ta­lin­ger­ne til tys-tys-kil­den, som han nu hav­de et ven­ska­be­ligt for­hold til.

På et tids­punkt skyld­te Se og Hør iføl­ge Kop­ping 90.000 kro­ner til Pe­ter Bo Hen­rik­sen, og i en mail til Hen­nings­en be­kla­ge­de han sig over det ude­stå­en­de, som gjor­de, at han hav­de sva­ert ved at sove. I det he­le ta­get var han tra­et af sam­ar­bej­det med Pe­ter Bo Hen­rik­sen.

»Det var be­sva­er­ligt at hol­de hem­me­ligt. Det var en klods om be­net, og der kom ik­ke ret me­get ud af det,« for­tal­te han.

Kim Hen­nings­en hav­de iføl­ge sagt, at han vil­le be­na­eg­te alt, hvis no­gen spurg­te ham om tystys-kil­den. Men i en mail til Kop­ping be­ro­li­ge­de han ham og skrev, at han hver­ken skul­le ha­ve ondt i ma­ven el­ler sove dår­ligt.

»Ansva­ret er MIT,« skrev han i en mail, der blev lagt frem i ret­ten.

Her­ef­ter over­gik Pe­ter Bo Hen­rik­sen til at va­e­re »hvidt« pra­e­sta­tions­løn­net, og grad­vist eb­be­de sam­ar­bej­det ud.

Iføl­ge an­kla­ge­skrif­tet fik Pe­ter Bo Hen­rik­sen mindst 430.000 kro­ner for si­ne ydel­ser.

LISELOTTE SABROE

• Tid­li­ge­re che­fre­dak­tør på Se og Hør Kim Hen­nings­enFOTO:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.