Ad­vo­kat-slags­mål i ret­ten

BT - - NYHEDER -

SE OG HØR-SKANDALEN Se og Hør-sa­gen har fra før­ste dag vist sig at va­e­re et juri­disk mas­seslags­mål. Sa­gens seks for­svar­sad­vo­ka­ter, der blandt an­dre ta­el­ler de to stjer­ne­ad­vo­ka­ter Mi­cha­el Juul Erik­sen og An­ders Né­meth, gik hårdt til an­greb på sa­gens to an­kla­ge­re. Al­le­re­de in­den sa­gen gik i gang, hav­de for­sva­rer­ne bom­bar­de­ret ret­ten med en se­rie af ind­si­gel­ser om stort og småt. Og of­fen­si­ven fort­sat­te på an­det rets­mø­de.

Mi­cha­el Juul Erik­sen, der for­sva­rer tys-tys-kil­den, var sta­er­kt util­freds med, at an­kla­ger Mor­ten Fre­de­rik­sen hav­de ud­le­ve­ret et rets­do­ku­ment til TV2 med en li­ste over de kend­te, Pe­ter Bo Hen­rik­sen har over­vå­get for Se og Hør. Ad­vo­ka­ten me­ner, at det skul­le ha­ve va­e­ret ret­ten og ik­ke an­kla­ge­ren, der skul­le ud­le­ve­re et så­dant do­ku­ment. I flok mod an­kla­ge­ren De seks for­sva­re­re bad om en pau­se til at ta­le sam­men, og ef­ter et kvar­ter vend­te de til­ba­ge med en be­ga­e­ring om at Mor­ten Fre­de­rik­sen bli­ver er­kla­e­ret in­ha­bil.

Ind­si­gel­sen kun­ne nemt ha­ve brem­set af­hø­rin­gen af Kop­ping, men rets­for­man­den lod af­hø­rin­gen fort­sa­et­te med den be­grun­del­se, at det var Mor­ten Fre­de­rik­sens me­dankla­ger, der stod for af­hø­rin­gen.

Hvor­vidt Mor­ten Fre­de­rik­sen kan fort­sa­et­te som an­kla­ger i sa­gen, vil bli­ve af­gjort ved na­e­ste rets­mø­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.