Din var­me­reg­ning kan sti­ge helt vildt

BT - - NYHEDER -

FJERNVARME En ra­ek­ke tid­li­ge­re sa­ger har vist, at var­me­reg­nin­gen kan sti­ge til det dob­bel­te, når pri­va­te for­sy­nings­sel­ska­ber over­ta­ger op­ga­ven fra of­fent­li­ge el­ler an­dels­ba­se­re­de sel­ska­ber.

Det har be­bo­e­re i An­ne­berg­par­ken i Ny­kø­bing Sja­el­land ma­er­ket ty­de­ligt. I ja­nu­ar i år lyk­ke­des det dem at skif­te til­ba­ge fra det pri­va­te ener­gi­sel­skab E.ON til det an­del­se­je­de Ny­kø­bing Sj. Var­me­va­erk. Og det be­tød et fald i var­me­reg­nin­gen for 2015 fra 31.792 kr. til ba­re 12.194 kr. for en bo­lig på 130 kva­drat­me­ter. Det vi­ser tal fra Ener­gi­til­sy­net.

Pri­va­ti­se­rin­gen af dan­ske fjern­var­me­va­er­ker kom­mer som et for­slag til, hvor­dan Lars Løk­kes 2025-plan kan re­a­li­se­res. I pla­nen la­eg­ger re­ge­rin­gen op til, at der kan spa­res op mod syv mia. kr. på for­sy­nings­om­rå­det. Og iføl­ge kon­su­lent­fir­ma­et McKin­seys nye rap­port kan 2,3 mia. kr. af be­spa­rel­ser­ne år­ligt hen­tes på var­me­for­sy­nin­gen ved at åb­ne for, at der kan tje­nes pen­ge på var­me­for­sy­ning. Fol­ke­lig pro­test Det har dag­bla­det Po­li­ti­ken i den­ne uge fo­kus på, da tid­li­ge­re er­fa­rin­ger fra blandt an­det by­er­ne Ska­e­vin­ge og Slag­slun­de på Nord­s­ja­el­land og Her­ning i Midtjyl­land er, at pri­va­ti­se­ring af var­me­va­er­ker fik var­me­reg­nin­gen til at sti­ge mar­kant. Det ske­te, ef­ter at de for­bru­ge­re­je­de el­ler kom­mu­na­le var­me­va­er­ker blev solgt til pri­va­te. Det ud­lø­ste en fol­ke­lig pro­test, hvor for­bru­ger­ne ka­em­pe­de for at få var­me­va­er­ker­ne til­ba­ge på eg­ne ha­en­der. De ste­der, hvor det lyk­ke­des, faldt var­me­reg­nin­gen til det hal­ve igen. Til Po­li­ti­ken be­kra­ef­ter ener­gi­mi­ni­ster Lars Chr. Lil­le­holt, at McKin­seys rap­port ind­går i re­ge­rin­gens plan for at spa­re.

Men det kan få kon­se­kven­ser for for­bru­ger­ne, si­ger pro­fes­sor i ener­gi­plan­la­eg­ning ved Aal­borg Uni­ver­si­tet Hen­rik Lund. Han kal­der det ’fuld­sta­en­digt ham­ren­de ure­a­li­stisk’, at nye pri­va­te eje­re af var­me­va­er­ker­ne vil kun­ne dri­ve de kom­mu­na­le og for­bru­ge­re­je­de var­me­va­er­ker så bil­ligt, at det og­så gi­ver for­bru­ger­ne en bil­li­ge­re var­me­reg­ning.

»Jeg er ik­ke imod ef­fek­ti­vi­se­ring, men jeg har sva­ert ved at se, at de her mil­li­ar­der skul­le va­e­re der,« si­ger Hen­rik Lund og sam­men­lig­ner med de er­fa­rin­ger, hvor ener­gi­sel­ska­bet E.ON køb­te var­me­va­er­ker på Sja­el­land, hvor­ef­ter pri­ser­ne steg til det dob­bel­te.

Se­ni­o­r­for­sker på Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet med spe­ci­a­le i ener­gi­plan­la­eg­ning Ma­rie Mün­ster ad­va­rer og­så imod McKin­seys for­slag, som kan fø­re til hø­je­re var­me­pri­ser i Dan­mark.

»Vi har en ef­fek­tiv var­me­for­sy­ning i Dan­mark, som folk kom­mer fra he­le ver­den for at stu­de­re. Der er mu­lig­he­der for at ef­fek­ti­vi­se­re, men der er og­så en ri­si­ko for, at det bli­ver dy­re­re for for­bru­ger­ne. Vi kan se i ud­lan­det, at de pri­va­te var­me­sel­ska­ber er de dy­re­ste, og det har vi og­så set ek­semp­ler på i Dan­mark«, si­ger hun til Po­li­ti­ken.

Hen­rik Lund kri­ti­se­rer McKin­seys rap­port for at mang­le kon­kre­te for­slag til at op­nå be­spa­rel­ser på 2,3 mil­li­ar­der: »Det er for dår­ligt, når re­ge­rin­gen har be­talt fi­re mil­li­o­ner for at få ud­ar­bej­det en rap­port, at der så ik­ke er kon­kre­te løs­nings­for­slag, som kob­ler al­le de her mil­li­ar­der til vir­ke­lig­he­den,« si­ger Hen­rik Lund. FJERNVARME I DAN­MARK

I Dan­mark er der tre for­skel­li­ge ejer­for­hold i var­me­for­sy­nin­gen. Bran­che­for­e­nin­gen Dansk Fjernvarme re­pra­e­sen­te­rer lan­dets me­re end 400 fjern­var­me­sel­ska­ber. Ca. 40 af dem er kom­mu­na­le for­sy­nin­ger, der sam­let står for 50 pct. af le­ve­ran­cen. Den an­den halv­del af fjern­var­men

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.