Di­rek­tør dømt for be­dug­get bom­be­trus­sel mod SAS

BT - - NYHEDER -

FAENGSEL En sam­ta­le mel­lem en be­ru­set li­tau­isk di­rek­tør og en stewar­des­se ud­vik­le­de sig dra­ma­tisk om bord på et SAS-fly fra Shang­hai til Ka­strup i au­gust i år. Un­der sam­ta­len frem­sag­de den 50-åri­ge mand nem­lig en bom­be­trus­sel mod SAS. I Kø­ben­havns By­ret blev man­den i går idømt 30 da­ges ube­tin­get faengsel samt ud­vis­ning af Dan­mark med et in­drej­se­for­bud i seks år.

»Ret­ten fin­der, at en ud­ta­lel­se som den­ne har en så­dan ka­rak­ter, at den er eg­net til at frem­kal­de al­vor­lig frygt hos stewar­des­sen og re­sten af be­sa­et­nin­gen,« si­ger rets­for­mand Rik­ke Ek­holm Møl­l­gaard.

Man­den har dog al­le­re­de af­so­net sin staf, da han har sid­det va­re­ta­egts­fa­engs­let i en må­ned.

I ret­ten for­tal­te en svensk stewar­des­se, at den li­tau­i­ske di­rek­tør var vred og men­te, at han fik dår­lig ser­vi­ce. Man­den spurg­te hen­de blandt an­det og­så, om hun vid­ste, hvem han var, og hvad han la­ve­de.

»Han sag­de; ’Ved du, hvad jeg kan gø­re? Jeg kan be­ta­le en mil­li­on dol­lar og bom­be SAS’,« sag­de stewar­des­sen.

Men di­rek­tø­ren gav en helt an­den for­kla­ring i ret­ten. Han er­kend­te, at han kald­te en stewar­des­se for en ’svensk bitch’, og at han bad en an­den om en li­ste over be­sa­et­nin­gens nav­ne for at kla­ge over dem.

Men han si­ger, at han ik­ke kom med no­gen bom­be­trus­sel.

»Jeg har ik­ke sagt det. Det er helt sik­kert.

Jeg sag­de, at selv hvis jeg fik en mil­li­on dol­lar, vil­le jeg ik­ke fly­ve med SAS igen,« sag­de man­den, der er di­rek­tør i en mø­bel­virk­som­hed.

Man­den hav­de va­e­ret på for­ret­nings­rej­se i Shang­hai med to kol­le­ger og drak en del al­ko­hol på tu­ren mod Ka­strup, hvor han skul­le mel­lem­lan­de. Han blev iføl­ge SAS­per­so­na­let vred, da han blev na­eg­tet me­re al­ko­hol, fik for­bud mod at drik­ke med­bragt risvin og fik ransa­get en ta­ske.

Den 50-åri­ge di­rek­tør ud­bad sig be­ta­enk­nings­tid med hen­syn til at an­ke sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.