Så­dan und­går du bil­let-svin­del

Det er bedst at be­ta­le med dan­kort el­ler kre­dit­kort

BT - - NYHEDER -

Når bil­let­ten til kon­cer­ten med dit ynd­lings­band el­ler til kam­pen med dit fa­vo­rit­hold er ud­solgt, kan det va­e­re en fri­sten­de løs­ning at kø­be bil­let­ten af en pri­vat.

Men bli­ver du snydt af sa­el­ge­ren, kan det va­e­re sva­ert at få di­ne pen­ge til­ba­ge. Det forta­el­ler Vagn Jel­søe, der er vi­ce­di­rek­tør i For­bru­ger­rå­det Ta­enk:

»Hvis man kø­ber en bil­let hos en pri­vat i ste­det for hos en ud­by­der, har man som for­bru­ger ik­ke no­gen ret­tig­he­der. Når to pri­va­te hand­ler ind­byr­des, er der nem­lig in­gen lov­giv­ning,« si­ger han.

I dag er langt stør­ste­delen af bil­let­ter­ne elek­tro­ni­ske, som man så selv prin­ter ud der­hjem­me, og det gi­ver stør­re mu­lig­hed for svin­del. En sa­el­ger kan så­le­des prin­te 20 ek­sem­pla­rer af sam­me bil­let og sa­el­ge den til 20 for­skel­li­ge per­so­ner, og selv op­da­ger man først svind­len, når man står i ind­gan­gen til ar­ran­ge­men­tet, og bil­let­ten al­le­re­de er brugt af den før­ste, der mød­te op.

Der­for bør man iføl­ge Vagn Jel­søe ta­ge si­ne for­holds­reg­ler som for­bru­ger:

»At ha­ve sa­el­ge­rens navn, te­le­fon­num­mer og adres­se er en god idé.

Kom­mer den ret­ma­es­si­ge ejer af bil­let­ten se­ne­re end svind­le­ren, så vir­ker den ori­gi­na­le bil­let ik­ke la­en­ge­re, og så kom­mer du ik­ke ind Pe­ter Kru­se, eks­pert i it-sik­ker­hed

Det er og­så en hja­elp, hvis man vil gå til po­li­ti­et bag­ef­ter, da man på den må­de har no­get at gå ef­ter,« si­ger han.

Al­li­ge­vel slår han fast, at det er sva­ert at gø­re no­get ved det, når du først er ble­vet snydt. Opkla­ring af dis­se sa­ger pri­o­ri­te­res iføl­ge Vagn Jel­søe ik­ke højt hos po­li­ti­et, selv om der er ta­le om bed­ra­ge­ri.

Lyk­kes det dig at kø­be en bil­let på helt re­el vis hos en ud­by­der, men op­le­ver at bil­let­ten ik­ke vir­ker, er det helt an­dre reg­ler, der tra­e­der i kraft. Her er det vig­tigt, at man be­ta­ler med dan­kort el­ler et an­det kre­dit­kort. På den må­de kan man nem­lig få pen­ge­ne kom­pen­se­ret hos sin bank.

Du skal ik­ke bla­e­re dig Som for­bru­ger skal man og­så va­e­re var­som med at bla­e­re sig på de so­ci­a­le me­di­er med et bil­le­de af en ny­købt kon­cert­bil­let el­ler lig­nen­de. Her kan man nem­lig og­så ri­si­ke­re at bli­ve ud­sat for svin­del, forta­el­ler Pe­ter Kru­se, der er it-sik­ker­hed­s­eks­pert hos CSIS Securi­ty Group.

Den så­kald­te QR-ko­de, som man­ge ste­der bru­ger til at skan­ne din bil­let, er of­te nok til at kom­me ind.

»Med en ko­pi af bil­let­ten i hån­den kan du gå ind på spil­le- el­ler kon­cert­ste­det og blot skan­ne QR-ko­den. Kom­mer den ret­ma­es­si­ge ejer af bil­let­ten se­ne­re end svind­le­ren, så vir­ker den ori­gi­na­le bil­let ik­ke la­en­ge­re, og så kom­mer du ik­ke ind,« si­ger Pe­ter Kru­se.

Han an­be­fa­ler der­for, at man sør­ger for at da­ek­ke QR-ko­den til, hvis man ta­ger et bil­le­de af sin bil­let for at la­eg­ge det på Fa­ce­book el­ler In­s­ta­gram. Hans vig­tig­ste råd er dog helt at und­la­de at de­le bil­let­ter el­ler an­dre per­son­li­ge op­lys­nin­ger på net­tet. /ritzau/FO­KUS

FOTO: NILS MEILVANG

Bru­ce Springs­te­en og E Stre­et Band fy­rer den af i Par­ken. Det er sjovest at ny­de kon­cer­ten uden bøvl med bil­let­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.