En løgn om sukker

BT - - NYHEDER -

Kroppen har brug for bå­de pro­te­in, kul­hy­drat og fedt, for at den kan fun­ge­re op­ti­malt. PRO­TE­IN: Det er pro­te­i­ner, der bru­ges, når kroppen re­sti­tu­e­rer og skal op­byg­ge de mu­skelva­ev, som dag­ligt ned­bry­des, og når den skal dan­ne en­zy­mer, hor­moner og man­ge an­dre vig­ti­ge stof­fer. Go­de kil­der til pro­te­in er for­skel­li­ge for­mer for kød; fjer­krae, ok­se- og svi­ne­kød, ma­gre og fe­de fisk el­ler ma­el­ke­pro­duk­ter. FEDT: Fedt er vig­tigt, for­di kroppen skal bru­ge det til at dan­ne nye cel­ler og hor­moner. Der­for bør du ik­ke und­la­de fø­de­va­rer, ba­re for­di de in­de­hol­der fedt. Der fin­des for­skel­li­ge slags fedt: helt over­ord­net ta­ler man om ma­et­tet og uma­et­tet fedt. Go­de kil­der til fedt er for­skel­li­ge for­mer for fisk; ma­k­rel, laks, sild el­ler for­skel­li­ge for­mer for nød­der, avo­ca­do og plan­te­o­li­er som oli­ven og rap­so­lie. Dår­li­ge kil­der til fedt er isa­er fe­de kød­pro­duk­ter; fla­esk, le­ver­postej osv. Du bør og­så hol­de dig fra for­ar­bej­det mad. KUL­HY­DRAT: Kul­hy­dra­ter er krop­pens pri­ma­e­re ener­gires­sour­ce. Go­de kil­der til kul­hy­drat er for­skel­li­ge for­mer for grønt­sa­ger. Der fin­des og­så an­dre kul­hy­drat­kil­der som f.eks. brød, pas­ta, ris, gryn, frugt osv. Dår­li­ge kil­der til kul­hy­drat er de fø­de­va­rer, der er fyldt med sukker, som f.eks. ka­ger, slik, mor­gen­madspro­duk­ter mv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.