Ba­ge­dyst i nye kla­e­der

BT - - NYHEDER -

til Claus­holm Slot ved Ran­ders. Og an­tal­let af af­snit er ste­get fra ot­te til ni.

»Det har vi gjort, for­di pro­gram­mer­ne er me­get po­pu­la­e­re. Der­for vil vi ger­ne gi­ve dan­sker­ne no­get me­re af det, de godt kan li­de,« forta­el­ler pro­gram­re­dak­tør Sø­ren Holm. Nye ud­for­drin­ger Se­er­ne kan og­så gla­e­de sig til, at del­ta­ger­ne får nog­le nye ud­for­drin­ger – li­ge­som man og­så har plan­lagt over­ra­skel­ser i form af ga­e­stedom­me­re.

»Vi gør, hvad vi kan for, at der kom­mer nog­le over­ra­skel­ser in­d­over, som gør det sjovt at se med,« si­ger Sø­ren Holm og be­kra­ef­ter, at selv om der kom­mer over­ra­skel­ser og små gim­mi­cks, så bli­ver det sta­dig ’Den store ba­ge­dyst’, som man ken­der den. • Juli­a­ne Dixen, • Lu­na Ri­chardt, • In­ge Si­mon­sen, • Su­ne De­mant,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.