Grøn­land sa­et­ter fle­re var­me­re­kor­der

BT - - NYHEDER -

HOT Det har va­e­ret re­kord­varmt i for­å­ret og som­me­ren i Grøn­land. Må­lin­ger fra 14 vej­r­sta­tio­ner i lan­det vi­ser tem­pe­ra­tu­rer i 2016, der er langt over gen­nem­snit­tet, vi­ser tal fra Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut (DMI). De hø­je tem­pe­ra­tu­rer vil ha­ve kon­se­kven­ser for vej­ret re­sten af året.

Så­dan ly­der det fra Ja­son Box, forsk­nings­pro­fes­sor ved De Na­tio­na­le Ge­o­lo­gi­ske Un­der­sø­gel­ser for Dan­mark og Grøn­land.

»En af kon­se­kven­ser­ne ved tem­pe­ra­turstig­nin­gen i lan­det vil be­ty­de, at der kan kom­me kraf­ti­ge storme som føl­ge af koldt fersk­vand i Nor­dat­lan­ten, når gletsjer­ne smel­ter,« si­ger han.

Storme­ne kom­mer til at ra­se over Grøn­land, men det vil og­så på­vir­ke vej­ret an­dre ste­der i ver­den, me­ner Ja­son Box.

Iføl­ge pro­fes­soren bi­dra­ger var­me­re­kor­den i for­å­ret og som­me­ren i Grøn­land til et nyt og sta­er­kt be­vis for, at der fort­sat bli­ver var­me­re i Ark­tis. Ste­get med ot­te gra­der Den gen­nem­snit­li­ge som­mer­tem­pe­ra­tur var for ek­sem­pel 8,2 gra­der ved Ta­si­ilaq på sy­døst­ky­sten, hvil­ket er re­kor­den si­den 1895, hvor må­lin­ger­ne på ste­det be­gynd­te, vi­ser må­lin­ger­ne.

I april blev der des­u­den fast­sat var­me­re­kord på seks af de 14 må­le­sta­tio­ner med den stør­ste af­vi­gel­se i Uper­navik med 8,2 gra­der over gen­nem­snit­tet si­den 1873.

»Var­men kom­mer til at ha­ve ind­fly­del­se på, at isen fort­sat vil smel­te, men det kan gå hur­ti­ge­re nu.«

»En an­den kon­se­kvens er, at til­fø­jel­sen af na­e­rings­stof­fer i ha­vet, som af­smelt­nin­gen af gletsje­ris med­fø­rer, kan ha­ve ind­fly­del­se på fi­ske­in­du­stri­en,« si­ger pro­fes­soren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.