’ ’

BT - - DEBAT -

FORAELDRE SKAL TA­GE HVIS AL­LE GJOR­DE

Eva Per­s­son har valgt sin kar­ri­e­re og der­med fra­valgt sit barn

bar­selsor­lov. I Dan­mark har vi ver­dens­re­kor­den for, hvor me­get småbørns­mødre ar­bej­der. Hvis de så ik­ke en­gang ta­ger bar­selsor­loven i star­ten af bar­nets liv, så bli­ver det bør­ne­ne, der be­ta­ler pri­sen for kvin­der­nes kar­ri­e­rer. Der­for skal bå­de mo­de­ren og i li­ge så høj grad fa­de­ren ta­ge bar­selsor­lov. Det før­ste år af ens barns liv skal man va­e­re der som fora­el­der og knyt­te de bånd, som bli­ver grund­la­get for det se­ne­re voks­ne men­ne­ske.

som Eva Per­s­son, vil­le vi gø­re vo­res sam­fund en bjør­ne­tje­ne­ste, for­di der vil­le kom­me en ge­ne­ra­tion af børn, som vil­le ta­ge ska­de. Det er børn, der op­le­ver, at mor ik­ke er der, det er børn, som op­le­ver en for­sømt­hed, og det er børn, der op­le­ver ik­ke at va­e­re før­ste­pri­o­ri­tet – og al­le men­ne­sker har brug for en start i li­vet, hvor de er før­ste­pri­o­ri­tet.

at al­le un­der­sø­gel­ser vi­ser, at bar­net har godt af at ha­ve en pri­ma­er om­sorgs­per­son. Jeg sy­nes sag­tens, man kan va­e­re pri­ma­er om­sorgs­per­son uden at ta­ge bar­sel. Jeg har haft min søn med på ar­bej­de, og jeg har ar­bej­det hjem­me­fra – jeg har va­e­ret sam­men med min søn, men jeg har ik­ke sid­det til mødre­grup­pear­ran­ge­men­ter med ham. Jeg har de sid­ste tre sa­e­so­ner gå­et til mu­sik med min søn, og vi er som de ene­ste kom­met tre sa­e­so­ner i tra­ek, så jeg pri­o­ri­te­rer vir­ke­lig, at han får tid med sin mor – for det har han jo brug for.

JEG SNAKKEDE I JEG VED GODT,

te­le­fon med min ve­nin­de her den an­den dag, og hun sag­de, at det ik­ke er min søn, der har ma­er­ket, at jeg har ar­bej­det me­get og ik­ke haft bar­sel, men der­i­mod mi­ne ve­nin­der. Jeg ser dem ik­ke, og det sav­ner jeg selv­føl­ge­lig. Men jeg har er­kendt, at jeg ik­ke kan det he­le – jeg har pri­o­ri­te­ret at pas­se mit ar­bej­de og pas­se min søn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.