1. ok­to­ber vil ram­me hårdt

BT - - DEBAT -

HVAD ER PROBLEMET? Det har før va­e­ret en varm kar­tof­fel po­li­tisk, når et stort an­tal fa­mi­li­er blev sat ud af de­res bo­lig og det vil det bli­ve igen

“DET SKAL KUN­NE be­ta­le sig at ar­bej­de”, blev sid­ste år i novem­ber om­sat til en po­li­tisk af­ta­le om et nyt kon­tant­hja­elpsloft. Om lidt tra­e­der det i kraft, og mel­din­ger­ne fra kom­mu­ner og bo­ligsel­ska­ber er, at man­ge kom­mer i en des­pe­rat si­tu­a­tion. Der er der­for et tal, som man skal føl­ge po­li­tisk, nem­lig an­tal­let af ud­sa­et­tel­ser. DET VAR VENSTRE, Dansk Fol­ke­par­ti, Li­be­ral Al­li­an­ce og De Kon­ser­va­ti­ve, som ind­gik af­ta­len om kon­tant­hja­elpslof­tet, som om­fat­ter al­le mod­ta­ge­re af kon­tant­hja­elp, ud­dan­nel­ses­hja­elp og in­te­gra­tionsy­del­se. Par­ti­er­ne kald­te det før­ste fa­se af en jo­bre­form, hvor an­den fa­se, nem­lig skat­te­let­tel­ser, op­rin­de­ligt skul­le va­e­re af­talt på plads i for­å­ret. Men så ud­s­kød stats­mi­ni­ste­ren for­hand­lin­ger­ne til det­te ef­ter­år, og i skri­ven­de stund ser det en­dog me­get sva­ert ud at få en af­ta­le til at fal­de på plads mel­lem de par­ti­er. I ARGUMENTATIONEN FOR af­ta­len hed det bl.a., at det skul­le kun­ne be­ta­le sig at ta­ge et job i den la­ve en­de af lønska­la­en, men der blev PER­NIL­LE BEN­DIXEN og­så talt om, at der var kon­tant­hja­elps­mod­ta­ge­re, der re­elt ik­ke stod til rå­dig­hed for ar­bejds­mar­ke­det. Et ar­bejds­mar­ked, som i øv­rigt igen er ble­vet be­kym­ret for, om de kan fin­de nok an­sat­te. I mod­ar­gu­men­ta­tio­nen hed det bl.a., at bør­ne­fa­mi­li­er ri­si­ke­re­de at måt­te gå fra hus og hjem. Der­for plan­lag­de man og­så en ind­fas­ning­pe­ri­o­de, så folk kun­ne nå at ind­ret­te sig på de nye for­hold. MEN ÉN TING er den po­li­ti­ske in­ten­tion og fa­mi­lie­ty­pe-be­reg­nin­ger­ne. No­get an­det er den vir­ke­lig­hed, som ram­mer om lidt. Det har før va­e­ret en varm kar­tof­fel po­li­tisk, når et stort an­tal fa­mi­li­er blev sat ud af de­res bo­lig og det vil det bli­ve igen. Det er og­så en no­get sva­e­re­re øvel­se at for­sva­re den be­tyd­ning, det har for kon­kre­te men­ne­sker af kød og blod, end det er at for­sva­re et prin­cip, som det er sva­ert at va­e­re imod, nem­lig at det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de. Da af­ta­len om kon­tant­hja­elpslof­tet faldt på plads, er­kla­e­re­de det me­ste af ven­stre­fløj­en åben krig mod Dansk Fol­ke­par­ti, som blev be­skyldt for at glem­me de sy­ge og Søs Ma­rie Serup,

Når man re­pra­e­sen­te­rer det of­fent­li­ge, når man er la­e­rer på en sko­le el­ler re­pra­e­sen­tant for po­li­ti­et, så bli­ver man nødt til at gi­ve hånd, for­di det er al­min­de­lig dan­nel­se og al­min­de­lig hø­flig­hed. Hvad man så gør pri­vat, det må man selv om.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.