’Lad mig forta­el­le dig en hi­sto­rie...’

BT - - NYHEDER -

HISTORIEFORTAELLERE Ken­der du den om ham, der er god til at forta­el­le hi­sto­ri­er? Ham, der tryl­le­bin­der lo­ka­let, er cen­trum for al­les op­ma­er­k­som­hed og gen­stand for kvin­der­nes hen­før­te blik­ke? Han er ik­ke ba­re la­ber i kvin­der­nes øj­ne. Den go­de hi­sto­ri­e­forta­el­ler er for­ment­lig og­så lyk­ke­li­ge­re end ham, der mest gør det i sti­kord og over­skrif­ter. Og er han gift, er hans ae­g­te­skab for­ment­lig me­re hold­bart.

En un­der­sø­gel­se, som er pu­bli­ce­ret i »Per­so­nal Re­la­tions­hips« – og ja, det er et vi­den­ska­be­ligt tids­skrift – vi­ser, at kvin­der fin­der ma­end, der er go­de historiefortaellere, me­re at­trak­ti­ve og ef­ter­stra­e­bel­ses­va­er­di­ge som po­ten­ti­el­le livs­part­ne­re end den tør­re rap­port­af­la­eg­ger. In­gen gi­der va­e­re gift med – el­ler drik­ke en øl med – ham, der li­ge spoi­ler vit­ser ved at bu­se ud med po­in­ten først. Gi­ver høj sta­tus En mand, der kan struk­tu­re­re en hi­sto­rie med en be­gyn­del­se, mid­te og af­slut­ning, en kor­rekt do­sis ka­rak­ter­ud­vik­ling og en pra­eg­nant po­in­te, bli­ver der­i­mod set som en god le­der og vur­de­res til at ha­ve høj sta­tus.

For­sker­ne fra Uni­ver­si­ty at Buf­fa­lo si­ger i un­der­sø­gel­sen, at det er, for­di ev­nen til at forta­el­le hi­sto­ri­er ef­ter­la­der et ind­tryk af en mand, som er i god kon­takt med si­ne fø­lel­ser, kan va­e­re sår­bar, men og­så har fan­ta­si­en til at kla­re sig godt – og der­med for­sør­ge og for­sva­re sin kvin­de og si­ne børn.

Ev­nen til hi­sto­ri­e­forta­el­ling er gen­stand for stor in­ter­es­se på fle­re fel­ter. Un­der­sø­gel­ser har of­te vist, at per­so­ner, der be­vidst forta­el­ler el­ler kon­stru­e­rer po­si­ti­ve forta­el­lin­ger om de­res eget liv, er lyk­ke­li­ge­re. Og i øv­rigt fy­sisk sun­de­re.

Kan flyt­te kro­ner, po­li­tik og hjer­ter

Re­k­la­me­bu­reau­er, Hol­lywood og Fa­ce­books al­go­rit­mer ved al­le­re­de, at den dyg­tigt for­tal­te hi­sto­rie kan flyt­te po­li­tik, kro­ner og hjer­ter. Me­ster i at ska­be be­hov Den må­ske før­en­de me­ster i at ska­be be­hov, vi ik­ke vid­ste, vi hav­de – Ap­ples af­dø­de stif­ter, Ste­ve Jobs – hav­de ek­sem­pel­vis for va­ne at be­gyn­de si­ne ta­ler og pra­e­sen­ta­tio­ner med va­ri­an­ter over »Lad mig forta­el­le jer en hi­sto­rie...«

Ny­e­re me­di­e­forsk­ning har des­u­den vist, at folk hu­sker og for­står nyhe­der­ne bed­re, hvis de er for­talt godt. Ik­ke te­le­gra­m­ag­tigt, men som man vil­le be­ret­te om dem til en god ven, med en spa­endstig spa­en­dings­kur­ve, spa­en­den­de ho­ved­per­so­ner og et for­lø­sen­de pay-off som af­slut­ning.

Desva­er­re vi­ste for­sker­nes un­der­sø­gel­se – og her er vi frem­me ved det led i hi­sto­ri­en, som af­slut­ter forta­el­lin­gen, og som på over­ra­sken­de vis ger­ne må ma­ne til ef­tertan­ke – at ma­en­de­ne er fuld­sta­en­dig li­geg­la­de med, om kvin­der er go­de til at forta­el­le hi­sto­ri­er. Som i fuld­sta­en­dig in­dif­fe­ren­te.

Må­ske de fo­re­tra­ek­ker at hø­re på sig selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.