Tyr­ki­et har an­mo­det USA om at an­hol­de Gü­len

BT - - NYHEDER -

KUPFORSØG Tyr­ki­et har for­melt an­mo­det USA om at an­hol­de den mus­lim­ske pra­est Fet­hul­lah Gü­len, som af den tyr­ki­ske pra­esi­dent, Re­cep Tayyip Er­do­gan, be­skyl­des for at stå bag kup­for­sø­get i Tyr­ki­et 15. juli, op­ly­ser tv-sta­tio­nen NTV iføl­ge Reu­ters. Pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma har tid­li­ge­re til­ken­de­gi­vet over for Tyr­ki­et, at USA ik­ke vil tø­ve med at an­hol­de og døm­me folk, der måt­te va­e­re skyl­di­ge i kup­for­sø­get mod Tyr­ki­ets pra­esi­dent, Re­cep Tayyip Er­do­gan.

Gü­len bor i dag i den ame­ri­kan­ske stat Penn­sylva­nia.

Der har va­e­ret vok­sen­de spa­en­din­ger mel­lem Tyr­ki­et og USA, da den tyr­ki­ske re­ge­ring har gi­vet ud­tryk for, at USA gør for lidt for at få Gü­len an­holdt og ud­le­ve­ret.

Omvendt har USA set med skep­sis på den mas­si­ve ud­rens­ning, som de tyr­ki­ske myn­dig­he­der fo­re­ta­ger i mi­li­ta­e­ret, på uni­ver­si­te­ter og hos dom­sto­le.

Ti­tu­sin­der er ble­vet fjer­net fra de­res job, og man­ge tu­sin­de er fort­sat an­holdt mista­enkt for at ha­ve ta­get del i det mi­li­ta­e­re kupforsøg.

Gü­len selv har ka­te­go­risk af­vist al­le an­kla­ger mod ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.