En sat­te kvin­der­ne fri

BT - - KULTUR -

’Brid­get Jo­nes’ dag­bog’ ’Brid­get Jo­nes: På ran­den af for­nuft’ ’Brid­get Jo­nes: Vild med ham’ ’Brid­get Jo­nes’ ba­by’

»Fil­men har i den grad sin be­ret­ti­gel­se. Brid­get bli­ver gravid i en al­der af 43 år og har ik­ke styr på, hvem der er fa­de­ren. Hun ta­ger på festi­val og drik­ker sig fuld, mens hen­des ve­nin­de sco­rer en yn­gre mand, og de ting ale­ne af­spej­ler på sin vis det mo­der­ne kvin­de­liv i nog­le seg­men­ter,« si­ger Emi­lia van Hau­en, der dog me­ner, at den tred­je Brid­get Jo­nes­film er langt me­re pro­vo­ke­ren­de på man­desi­den end på kvin­desi­den.

»Der er to ma­end, der beg­ge ger­ne vil ha­ve bar­net. Før i ti­den var problemet of­te­re, at in­gen af ma­en­de­ne vil­le ved­ken­de sig fa­der­ska­bet, men her for­mår de fak­tisk at sam­ar­bej­de om det og ac­cep­te­re hin­an­den. Den var nok ik­ke gå­et for 15-20 år si­den,« si­ger hun. Demp­sey gør no­get godt Og me­get apro­pos er der den nye mand, der i Hugh Grants fra­va­er bli­ver flø­jet ind: Pa­tri­ck Demp­sey. Han er ab­so­lut ik­ke en ube­ty­de­lig in­gre­di­ens, me­ner Emi­lia van Hau­en.

»Nog­le gan­ge skal man ba­re la­e­ne sig til­ba­ge og ny­de at bli­ve godt un­der­holdt. For det bli­ver man her. Og så må jeg ba­re si­ge, at Demp­sey alt­så vir­ke­lig gør no­get godt for den film.«

Brid­get er i be­gyn­del­sen af 30er­ne, og hun vil ger­ne drik­ke min­dre, spi­se min­dre, ry­ge min­dre – og fin­de den ene­ste ene. Hen­des mor in­tro­du­ce­rer hen­de for den ar­ro­gan­te ad­vo­kat Mark Dar­cy, men hun har kun øje for sin char­me­ren­de chef, Da­ni­el Clea­ver, der dog ik­ke er in­ter­es­se­ret i no­get se­ri­øst. Et tre­kants­dra­ma er født. Brid­get har en­de­lig få­et sin Mr. Dar­cy, og alt bur­de va­e­re godt. Men der går ik­ke la­en­ge, før hun selv spa­en­der ben for for­hol­det med ja­lou­si og spe­ku­la­tio­ner. Det hja­el­per ik­ke på si­tu­a­tio­nen, at Da­ni­el Clea­ver kom­mer dum­pen­de til­ba­ge ind i hen­des liv.

I den­ne ro­man, der al­drig er fil­ma­ti­se­ret og i øv­rigt er me­get ud­ska­eldt, er Brid­get Jo­nes 51 år og en­ke ef­ter Mark Dar­cy og mor til to min­dre børn. Hun er sta­dig li­ge for­vir­ret, men nu skal det va­e­re: Hun vil ta­be sig, kom­me på Fa­ce­book og Twit­ter, fin­de en ka­e­re­ste og et ar­bej­de. Brid­get er sta­dig sing­le. Og ale­ne på sin 43-års-fød­sels­dag. Hun har dog få­et styr på kar­ri­e­ren og en­de­lig na­e­sten nå­et sin ide­alva­egt. Men så bli­ver hun gravid. Og hvem der er fa­de­ren til det kom­men­de barn, har hun ik­ke helt styr på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.