Sand­ler zap­per

BT - - TV - 06:15 07:45 12:30 16:30 22:00 00:00 09:25 10:50 14:35 18:05 20:00

DRAMAKOMEDIE "Hvis du er på ud­kig ef­ter ufor­plig­ten­de ef­ter­år­s­un­der­hold­ning, så kan du ro­ligt lø­se bil­let," lød det fra BT's Hen­ning Hø­eg, da Adam Sand­ler-ko­me­di­en "Cli­ck" hav­de pre­mi­e­re i 2006. Ar­ki­tek­ten Mi­cha­el New­man har en ty­pisk mid­delklas­se-fa­mi­lie med sin sø­de og dej­li­ge ko­ne Don­na, de­res søn Ben og dat­ter Sa­mantha - samt kon­stan­te be­søg af si­ne foraeldre. Men Mi­cha­el er ar­bejds­narko­man og stres­set og prø­ver at gø­re che­fen til­freds ved at ar­bej­de over. Der­med bli­ver han gjort til part­ner i virk­som­he­den og gi­ver ar­bej­det før­ste­pri­o­ri­tet og for­søm­mer i ste­det fa­mi­li­en. Da den tra­et­te Mi­cha­el ta­ger hen i et va­re­hus for at kø­be en uni­ver­sal-fjer­n­be­tje­ning, hvi­ler han sig på en seng og mø­der den sa­e­re sa­el­ger Mor­ty, der til­by­der ham en fjer­n­be­tje­ning, som han kan bru­ge til at sty­re sit eget uni­vers. Mi­cha­el bru­ger den for me­get og mi­ster kon­trol­len med ap­pa­ra­tet, så fjer­n­be­tje­nin­gen i ste­det for sty­rer hans liv. Så ser Mi­cha­el de va­er­di­ful­de de­le af sit pri­vat­liv, som han er gå­et glip af, for­di han ar­bej­de­de, og sidst i hans liv ind­ser han, at fa­mi­li­en Med­vir­ken­de: In­struk­tion: alt­så kom­mer først. I bed­ste Hol­lywood-stil ud­pens­les mora­len, men Sand­ler er ik­ke én af film­by­ens mest po­pu­la­e­re ko­me­die-sku­e­spil­le­re for in­gen­ting. (TV3)

(G) Åsa-Nis­se - Vel­kom­men til Kno­hult. Sv. ko­me­die fra 2011.

(G) Ha­tes­hip Loves­hip. Am. dra­ma fra 2013. (G) Det store nød­de­kup. Am. ani­ma­tions­film fra 2014. (G) Love, Ro­sie. Eng. ko­me­die fra 2014.

(G) A Most Wan­ted Man. Am. dra­ma fra 2014. (G) The Imi­ta­tion Ga­me. Am. dra­ma fra 2014. (G) Mang­le­horn. Am. dra­ma fra 2014. (G) Thin­gs We Lost in the Fi­re. Am. dra­ma fra 2007. (G) Fjer­nt fra ver­dens vrim­mel. Eng. dra­ma fra 2015. (G) The Day Af­ter To­mor­row. Am. ka­ta­stro­fe­film fra 2004. Nat-tv

Adam Sand­ler hav­de stor suc­ces som stand-up­per in­den han blev hy­ret til at med­vir­ke i Cos­by og Co. i 1987. Først i 1998 kom gen­nem­brud­det som sku­e­spil­ler med "The Wed­ding Sin­ger".

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.