På pi­ne­bæn­ken

BT kan af­slø­re, at Ke­vin Magnus­sen om se­ne­st 16 da­ge skal ha­ve svar fra Re­nault i for­hold til om, han har en frem­tid hos det fran­ske team. Her ud­lø­ber tea­mets op­tion på dan­ske­ren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Da­ni­el Re­mar | da­lu@spor­ten.dk

Sin­ga­po­res Grand Prix i den­ne we­e­kend skul­le op­rin­de­ligt ha­ve va­e­ret der, hvor dan­ske Ke­vin Magnus­sen fik vis­hed om sin frem­tid hos Re­nault. Så­dan går det na­ep­pe, hvis man skal tro Re­naults team­chef, Fre­de­ric Vas­su­er, der for­le­den ud­tal­te, at Re­nault ik­ke har en deadline i for­hold til at gi­ve kø­rer­ne be­sked om, hvor­vidt de har et job i 2017.

Men Re­nault har dog en deadline, som tea­met er tvun­get til at ta­ge høj­de for i Ke­vin Magnus­sens til­fa­el­de. Så­le­des kan BT nu af­slø­re, at Re­nault se­ne­st skal gi­ve Ke­vin Magnus­sen et svar om hans frem­tid på hol­det 1. ok­to­ber.

Her ud­lø­ber Re­naults op­tion på dan­ske­ren, og ak­ti­ve­res den ik­ke in­den 1. ok­to­ber, er Ke­vin Magnus­sen fri til at for­hand­le til an­den si­de. Re­nault vil der­med ik­ke kun­ne stå i vej­en for sin dan­ske kø­rer, hvis han va­el­ger at skif­te til et an­det team ef­ter sa­e­so­n­af­slut­nin­gen i Abu Dha­bi sidst i novem­ber i år.

An­dre klar i kulis­sen

Va­el­ger Re­nault ik­ke at ak­ti­ve­re Ke­vin Magnus­sens op­tion og for­la­en­ge kon­trak­ten mindst et år frem i ti­den, kun­ne det va­e­re hold som Haas og Sau­ber, som Ke­vin Magnus­sen kan kom­me i be­tragt­ning hos. Men Re­nault er fort­sat den 23-åri­ge dan­skers fo­re­truk­ne mu­lig­hed. Og selv­om der ik­ke er en af­kla­ring li­ge nu, er det ik­ke ude­luk­ket, at Ke­vin Magnus­sen skri­ver en ny kon­trakt med Re­nault i de kom­men­de uger.

Hvad der er år­sa­gen til, at Re­nault plud­se­lig nø­ler med at gi­ve Ke­vin Magnus­sen et svar, har Re­nault ik­ke meldt ud fra of­fi­ci­elt hold. Men iføl­ge Jens Hansen, der er For­mel 1-kom­men­ta­tor hos TV3 Sport, har tea­met an­dre ting at be­kym­re sig om.

»Helt over­ord­net hand­ler det for Re­nault om at få styr på sin or­ga­ni­sa­tion. De har haft pro­ble­mer med at fin­de folk til fa­brik­ken i Eng­land, hvor de byg­ger ra­ce­ren. Der­na­est skal de ha­ve styr på de­res bil til na­e­ste år. Det er li­ge­gyl­digt, hvem der kø­rer bi­len, hvis du har en dår­lig ra­cer. Så kø­rer­ne kom­mer i tred­je ra­ek­ke,« si­ger Jens Hansen til BT.

Spørgs­må­let er dog, om Re­nault ik­ke al­le­re­de nu hav­de skre­vet un­der med Ke­vin Magnus­sen, hvis de på bag­grund af den­ne sa­e­sons løb var over­be­vist om, at han var man­den for frem­ti­den.

»Jeg er ik­ke i tvivl om, at hav­de Ke­vin Magnus­sen al­le­re­de nu le­ve­ret to til tre pra­e­sta­tio­ner som den, han le­ve­re­de i So­tji (sy­ven­de­plads, red.), hvor han var i po­in­te­ne, hav­de der og­så va­e­ret skre­vet en kon­trakt,« vur­de­rer Jens Hansen og fort­sa­et­ter: Et dår­ligt tegn »Si­den har han vist rig­tig go­de tak­ter, og hvis Re­nault ik­ke så mu­lig­he­der i Ke­vin Magnus­sen fremad­ret­tet, hav­de han nok få­et det at vi­de nu.«

Iføl­ge BTs For­mel 1-kor­re­spon­dent, Pe­ter Ny­gaard, er Re­naults va­e­gels­ind ik­ke godt nyt for Ke­vin Magnus­sen.

»For Ke­vin Magnus­sen er det et dår­ligt tegn, hvis Re­nault ud­sky­der be­slut­nin­gen. Det un­der­stre­ger, at han ik­ke kan va­e­re sik­ker på no­get som helst. Re­nault har en op­tion på Magnus­sens 2017-sa­e­son, der ud­lø­ber om få uger, og ind­til da kan de kig­ge sig om­kring ef­ter al­ter­na­ti­ver på kø­rer­mar­ke­det. Men hvis Ke­vin Magnus­sen var de­res ube­tin­ge­de første­valg, hav­de de for la­engst ind­fri­et op­tio­nen, så hav­de de ta­get en mas­se pres fra ham og hans sponso­rer,« si­ger Pe­ter Ny­gaard.

I 2014 øde­lag­de usik­ker­he­den om frem­ti­den Ke­vin Magnus­sens ev­ne til at pra­este­re op­ti­malt hos McLa­ren. Men det bør han kun­ne hånd­te­re i år.

»Han vir­ker i dag i langt bed­re ba­lan­ce end den­gang, og jeg hå­ber ab­so­lut ik­ke, at vi på grund af Re­naults tø­ven skal igen­nem sam­me ned­ad­gå­en­de spiral som i 2014,« si­ger Pe­ter Ny­gaard.

FOTO: GRAND PRIX PHOTO

Ke­vin Magnus­sen går nog­le neg­le­bi­den­de da­ge i mø­de frem til ud­lø­bet af den­ne må­ned, hvor der er deadline for Re­nault i for­hold til den op­tion, For­mel 1-tea­met har på dan­ske­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.