Dra­ge­tæm­me­ren FCKs eu­ro­pæ­i­ske vå­ben

An­dreas Cor­ne­li­us er ved at genop­stå, og han har va­e­ret en af Stå­le Sol­bak­kens fo­re­truk­ne i net­op Eu­ro­pa. I af­ten skal han mu­lig­vis ta­em­me Por­tos dra­ger i Cham­pions Le­ague

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2016/17 - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@spor­ten.dk

For fi­re år si­den hav­de det va­e­ret helt gi­vet. For et år si­den var der ik­ke så man­ge, der hav­de tro­et det. At An­dreas Cor­ne­li­us skul­le va­e­re et af Stå­le Sol­bak­kens og FC Kø­ben­havns vig­tig­ste eu­ro­pa­ei­ske vå­ben. Men det er det, han har va­e­ret på FC Kø­ben­havns vej mod Cham­pions Le­ague. Når kø­ben­hav­ner­ne i af­ten tra­e­der ind på Esta­dio do Dra­gao – Dra­gens Sta­dion – kan Cor­ne­li­us me­get vel bli­ve sendt frem i for­re­ste ge­led for at age­re før­ste dra­ge­ta­em­mer sam­men med Fe­de­ri­co San­tan­der. For her har den un­ge an­gri­ber be­fun­det sig i fem af seks kva­li­fi­ka­tions­kam­pe.

»Jeg har spil­let na­e­sten al­le de eu­ro­pa­ei­ske kam­pe, for i den sjet­te var jeg kun li­ge kom­met til­ba­ge ef­ter en ska­de. Det er jeg selv­føl­ge­lig glad for. Jeg sy­nes, det er nog­le fe­de kam­pe at spil­le mod en mas­se eu­ro­pa­ei­ske hold, og det er en god ud­for­dring. Uan­set hvad er det lidt sjove­re, end når man har spil­let mod Søn­derjy­ske 10 gan­ge,« si­ger An­dreas Cor­ne­li­us.

Kan ik­ke kon­trol­le­re alt

Han har de se­ne­ste tre sa­e­so­ner ka­em­pet for ba­re at nå op i na­er­he­den af det ni­veau, som han vi­ste i sin gen­nem­brud­s­sa­e­son i 2012/13. Den­gang selv­til­li­den var så høj, at han end­da kun­ne spar­ke bol­de i mål med det iskol­de høj­re­ben. Si­den har den bra­ek­ke­de an­kel og­så haft ind­fly­del­se på den nu 23-åri­ge an­gri­bers kar­ri­e­re.

Han vil selv si­ge, at selv­til­li­den al­drig har fejl­et no­get. Han vil og­så forta­el­le, at salgs­pri­sen på et sted mel­lem 75 og 90 mil­li­o­ner kro­ner til Car­diff og si­den om­kring 27-28 mil­li­o­ner kro­ner til­ba­ge til FC Kø­ben­havn ik­ke har på­vir­ket ham. Men første­be­rø­rin­ger­ne, tra­ef­sik­ker­he­den og be­slut­nin­ger­ne har for­talt en an­den hi­sto­rie.

»Jeg kan godt ma­er­ke, at jeg spil­ler bed­re, og jeg sco­rer fle­re mål. Jeg kan og­så ma­er­ke, at det kø­rer lidt af sig selv, når det går godt. Man ta­en­ker ik­ke li­ge så me­get over tin­ge­ne og kan må­ske gø­re tin­ge­ne me­re sim­pelt, for­di man ik­ke er stres­set af he­le ti­den at skul­le pra­este­re og vi­se sig frem. Det kom­mer mig til go­de,« si­ger Cor­ne­li­us og fort­sa­et­ter:

»Det er ik­ke, for­di min selv­til­lid kø­rer op og ned, for den er me­get kon­stant, men der er nog­le ting, man ik­ke al­tid selv kon­trol­le­rer. Det er yd­re ting, man bli­ver på­vir­ket af. Det kan va­e­re, at man sco­rer en mas­se mål og fø­ler en mas­se til­lid fra tra­e­ne­ren og fø­ler den der ro, når det går godt. Man kan ta­ge det ro­ligt og fo­ku­se­re på de rig­ti­ge ting i ste­det for at vil­le det he­le, når det ik­ke kø­rer.«

Da FC Kø­ben­havn i som­mer køb­te An­dri­ja Pav­lovic i ser­bi­ske FK Cuka­ri­cki, lig­ne­de han en di­rek­te af­lø­ser for Ni­co­lai Jørgensen og der­med en mand for­an An­dreas Cor­ne­li­us. Men i de eu­ro­pa­ei­ske kam­pe – hvor det ga­el­der for Stå­le Sol­bak­ken – har Cor­ne­li­us va­e­ret klart fo­re­truk­ket. Og han har va­e­ret dyg­ti­ge­re. God til det fy­si­ske Stå­le Sol­bak­ken kun­ne al­le­re­de se det ef­ter 1-1-kam­pen på ude­ba­ne mod Astra Gi­ur­giu. At An­dreas Cor­ne­li­us var på vej til­ba­ge. For selv­om man­ge an­dre den­gang i slut­nin­gen af juli sta­dig så en spil­ler med mang­ler i fin­tek­nik­ken og be­slut­nings­tag­nin­gen, valg­te Sol­bak­ken at kal­de an­gri­be­ren for ’fan­ta­stisk’. Som en form for var­sel om, hvad der ven­te­de. Og det var en rol­le som FC Kø­ben­havns eu­ro­pa­ei­ske spe­ci­al­vå­ben.

»I de kam­pe, hvor vi må­ske ik­ke har bol­den så me­get og i ste­det skal bru­ge fy­sik og lø­be me­re bag mod­stan­de­ren samt for­sva­re ek­stra på de­fen­si­ve død­bol­de, har Cor­ne­li­us gjort det godt for os i Eu­ro­pa i samt­li­ge kam­pe. Jeg sy­nes, han er ble­vet bed­re til at ven­de med bol­den. Han har få­et me­re ryt­me i sit spil,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken og gi­ver sin for­kla­ring på, hvor­for Cor­ne­li­us nu er til­ba­ge.

»Den ska­de, han har haft, var no­get af det va­er­ste af det va­er­ste. Bå­de fy­sisk, men­talt og tek­nisk skal du ka­em­pe lidt la­en­ge­re tid, end de fle­ste vil gi­ve en spil­ler. Men han er til­ba­ge, han er klar, og han har sco­ret mål i de to se­ne­ste su­per­liga-kam­pe.«

Og det vig­ti­ge spørgsmål er så, om Cor­ne­li­us og­så er brug­bar, når mod­stan­der­ne er et ni­veau bed­re.

»Ja, han vil og­så gø­re ondt på eu­ro­pa­ei­ske mod­stan­de­re. Han bru­ger sig selv. Uan­set om Cor­ne­li­us spil­ler en god el­ler dår­lig kamp, er det al­drig sjovt at spil­le mod ham.«

Ja, han vil og­så gø­re ondt på eu­ro­pa­ei­ske mod­stan­de­re. Han bru­ger sig selv. Uan­set om Cor­ne­li­us spil­ler en god el­ler dår­lig kamp, er det al­drig sjovt at spil­le mod ham Stå­le Sol­bak­ken om An­dreas Cor­ne­li­us

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.