CELTIC BLEV MOST AF MESSI

Erik Svi­at­chen­ko og Celtic blev yd­my­get af Lio­nel Messi og re­sten af sla­en­get i gårs­da­gens 0-7-ne­der­lag til Bar­ce­lo­na i Cham­pions Le­ague

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2016/17 - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@bt.dk

Han blin­ke­de til ka­me­ra­et, da det pa­no­re­re­de hen over spil­ler­ne un­der Cham­pions Le­ague-hym­nen. I et kort øje­blik ud­strå­le­de han alt det over­skud, der skul­le til for at ska­be sen­sa­tio­nen. I hvert fald over for om­ver­de­nen. Men det skul­le bli­ve en lang ar­bejds­dag for den dan­ske Cel­ti­c­spil­ler Erik Svi­at­chen­ko, der sam­men med sin skot­ske klub fik en ge­di­gen la­e­re­streg af det span­ske stor­hold Bar­ce­lo­na.

Over for ham stod nog­le af ver­dens bed­ste of­fen­si­ve spil­le­re. Bra­si­li­an­ske Ney­mar. Ar­gen­tin­ske Lio­nel Messi. Uru­gu­ay­an­ske Lu­is Suárez. En stor mund­fuld for at si­ge det, som det var. Og selv om Svi­at­chen­ko gjor­de, hvad han kun­ne, var det for stor en op­ga­ve for ham og Celtic. Sta­ti­stik­ken var hel­ler ik­ke li­ge­frem med skot­ter­ne. I de for­gå­en­de 27 ude­kam­pe i Cham­pions Le­ague hav­de de tabt 25 og al­drig no­gen­sin­de holdt bu­ret rent.

Men skot­ter­ne hav­de fak­tisk chan­cen for at ska­be no­get spa­en­din­gen i kam­pen, da de ved stil­lin­gen 0-1 fik til­kendt et straf­fes­park. Den un­ge an­gri­ber Mous­sa Dem­be­le fik mu­lig­he­den, ef­ter han blev va­el­tet af Bar­ce­lo­na-ke­e­per Marc An­dré ter Ste­gen. Dem­be­le hav­de i we­e­ken­den sco­ret et hat­tri­ck i Cel­ti­cs over­be­vi­sen­de 5-1-sejr over ae­r­ke­ri­va­ler­ne Ran­gers, men her kom han til kort. Og bra­end­te den helt gyld­ne mu­lig­hed for at kom­me til­ba­ge.

Messi, Messi, Messi og Ney­mar

Li­ge lidt vil­le det nok ha­ve hjul­pet, for Messi, Ney­mar og Suárez var i spil­le­hu­mør.

Celtic-ma­na­ger Bren­dan Rod­gers hav­de ta­get si­ne for­holds­reg­ler over for Bar­ce­lo­nas of­fen­si­ve po­wer, men selv­om der stod fem Cel­ti­c­spil­le­re i bag­ka­e­den, var det til in­gen ver­dens nyt­te, når Bar­ce­lo­na ud­fol­de­de sig. Bar­ce­lo­na hav­de tabt yderst over­ra­sken­de i we­e­ken­den 1-2 til Ala­ves på hjem­me­ba­ne, hvor de helt store stjer­ner blev spa­ret. Der­for var der mas­ser energi at bra­en­de af. Og det vi­ste Messi og Ney­mar ved at ping­pon­ge sig igen­nem Celtic-for­sva­ret gang på gang.

Al­le­re­de ef­ter tre mi­nut­ter fik Messi chan­cen og ban­ke­de den køligt op i kryd­set til 1-0. Ef­ter det bra­end­te straf­fes­park fra Cel­ti­cs si­de sva­re­de Messi hur­tigt igen. Sam­men med Ney­mar ka­e­le­de de bol­den imel­lem sig. Som var det de ene­ste to spil­le­re på ba­nen, aen­se­de de ik­ke med – el­ler mod­spil­le­re, før Messi kun­ne tril­le bol­den i et tomt mål. Ek­stra­or­di­na­ert.

Hård mod skot­ter­ne

Men det var ik­ke kun Messi. Ney­mar score­de di­rek­te på fris­park kort ef­ter pau­sen og for­ø­ge­de ba­re sin for­r­ry­gen­de sta­ti­stik mod skot­ter­ne. I to kam­pe på Nou Camp, hvor han har spil­let mod Celtic, har han sco­ret fi­re mål og lagt op til yder­li­ge­re tre. Så er man vist fint til­pas med mod­stan­den. Fak­tisk til­fø­je­de han yder­li­ge­re et op­la­eg til sta­ti­stik­ken, da han lob­be­de bol­den til An­drés Inies­ta, der score­de et for­ry­gen­de mål på et li­ge­så for­ry­gen­de hug.

Lio­nel Messi ful­dend­te af­te­nen med et hat­tri­ck til 5-0. Det var 36. gang, han lyk­ke­des med det, mens Lu­is Suárez score­de til 6-0 og 7-0. Og ae­r­lig talt? Det kun­ne ha­ve ble­vet me­get va­er­re. Celtic-spil­ler­ne hav­de gi­vet op, og spa­ni­er­ne var nå­des­lø­se. Og nu lig­ner de som ven­tet en af de al­ler­stør­ste fa­vo­rit­ter til Cham­pions Le­ague-tit­len.

FOTO: REU­TERS

• Lio­nel Messi var fly­ven­de mod skot­ske Celtic og score­de tre gan­ge i Bar­ce­lo­nas over­leg­ne 7-0-sejr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.