Su­per­fart

Nye afri­kan­ske spil­le­re har sat nye stan­dar­der for top­ha­stig­hed i Su­per­liga­en

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - Ras­mus Dam Ni­el­sen | rasn@spor­ten.dk

Jes­per Ju­els­gård lig­ne­de mil­dest talt en pres­set mand, da han 40 mi­nut­ter in­de i sin AGF-de­but for­pu­stet sat­te ha­en­der­ne på kna­e­e­ne. Ho­vedrysten­de slog han ud med ar­me­ne. Hvad var det li­ge, der ram­te ham der? Var det en fugl? Var det et fly? Var det Su­per­man? Nej, det var Er­ne­st Asan­te.

FC Nord­s­ja­el­lands nyind­køb­te gha­ne­ser har bragt en top­fart til Su­per­liga­en, der sja­el­dent er set ma­ge. Med sit ryk i dyb­den fik han den el­lers nor­malt gan­ske mo­bi­le Ju­els­gård til at lig­ne en Puch Maxi med startvan­ske­lig­he­der, der ugi­de­ligt jag­te­de en ra­cer­bil på langsi­den af Mon­za.

38,6 ki­lo­me­ter i ti­men blev Asan­te må­lt til. En fart in­gen dan­ske spil­le­re i liga­en kan mat­che.

»Det er ik­ke no­get, jeg har tra­e­net. Det er med­født. Jeg har va­e­ret hurtig, si­den jeg var lil­le,« forta­el­ler Asan­te til BT.

»Det gik for al­vor op for mig, da jeg var 1112 år gam­mel, hvor jeg be­gynd­te at lø­be fra mi­ne kam­me­ra­ter hjem­me i Gha­na.« Blandt de hur­tig­ste Er­ne­st Asan­te var for man­ge dan­ske fod­bold­fans et ube­skre­vet blad, da han i som­me­rens trans­fer­vin­due blev hen­tet til Farum fra nor­ske Sta­ba­ek. Men i den store ver­den er hans fart vel­kendt. Det an­er­kend­te com­pu­ter­spil, Fi­fa, har så­le­des de se­ne­ste tre år haft ham blandt de 20 hur­tig­ste spil­le­re i ver­den.

»Fak­tisk er det no­get af det, der har mo­ti­ve­ret mig ek­stra me­get til at dyr­ke min fart,« si­ger Asan­te.

Det be­ty­der, at han for ek­sem­pel er hur­ti­ge­re end rap­pe ver­dens­stjer­ner som Cri­sti­a­no Ro­nal­do, der af Fi­fas sta­ti­sti­ke­re er ble­vet må­lt til en top­fart på ’ba­re’ 33,6 km/t. Men fak­tisk er han ik­ke en­gang Su­per­liga­ens kvik­ke­ste. Den ae­re kan Hor­sens’ congo­le­ser, Delp­hin Ts­hiem­be, bryste sig af. For mens Asan­te i ot­ten­de spil­ler­un­de løb fra alt og al­le i Aar­hus, sat­te han fart på ude mod Vi­borg og klok­ke­de 39 km/t rent. Vel­kom­men til Su­per­liga­en, si­ger vi ba­re. Husk fart­gra­en­sen er 50 km/t i by­er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.