Hvor blev OB­tu­ren af?

OB har få­et en skuf­fen­de start på den sa­e­son, der skul­le va­e­re klub­bens co­me­ba­ck til top­pen af Su­per­liga­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Las­se Vø­ge | lavg@spor­ten.dk

Ef­ter en hånd­fuld grå fod­boldår var der store for­vent­ning-er til OB op til den­ne sa­e­son. Men fyn­bo­er­ne har langt fra kun­net le­ve op til til­li­den og har pt. kun skra­bet syv po­int sam­men i ot­te kam­pe.Det ser al­le­re­de van­ske­ligt ud at op­fyl­de am­bi­tio­nen om top 6 Hvad er gå­et galt? Det har BT spurgt OBs sport­s­di­rek­tør, Jes­per Hansen, om.

Hvor­for er I hav­net i en si­tu­a­tion med kun én sejr i ot­te for­søg?

»Vi har fra dag ét meldt ud, at slut­spil­let var vo­res mål. Og der er in­gen tvivl om, at det er util­freds­stil­len­de, hvor vi er i dag. Vi er over­ho­ve­det ik­ke til­fred­se med po­int­hø­sten. Vi kan sag­tens kom­me med en mas­se und­skyld­nin­ger om stol­pe-ud, dom­merta­ek­ke og så vi­de­re. Det kom­mer vi ba­re ik­ke langt med.«

»Men skal jeg pe­ge på én ting, bli­ver det, at vi prø­ver at la­ve et fod­bold­hold med en spil­lestil, der skal gø­re os ga­el­den­de som en ved­va­ren­de del af top­pen af dansk fod­bold, og den ind­fø­rings­fa­se har ta­get lang tid. Og oven i det har vi haft stor ud­skift­ning. Vi har i år skif­tet 15 spil­le­re - 10 nye kom til i som­mer og fem i vin­ter. Det er ik­ke en und­skyld­ning, men et for­søg på en plau­si­bel for­kla­ring. Og så al­li­ge­vel ik­ke - for vi går al­tid ben­hårdt ef­ter at vin­de den na­e­ste fod­bold­kamp.«

I skul­le for­sø­ge at er­stat­te Ras­mus Falk i det­te trans­fer­vin­due. Er du til­freds med, hvor­dan I har løst den ud­for­dring?

»Der fin­des ik­ke ret man­ge Ras­mus Falk’er i dansk fod­bold. Men der er an­dre ty­per og an­dre må­der at gø­re tin­ge­ne på, og vi sy­nes, at vi har hen­tet nog­le ty­per ind, der har nog­le of­fen­si­ve kva­li­te­ter, der på nog­le om­rå­der er bed­re end Ras­mus’, og på an­dre om­rå­der er Ras­mus bed­re. De nu­va­e­ren­de er må­ske lidt me­re af­ha­en­gi­ge af, at tin­ge­ne bli­ver sat sam­men, hvor Ras­mus kun­ne hand­le på egen hånd. Jo­an (Ed­munds­son, red.) og Ras­mus Jöns­son har me­re brug for at bli­ve sat op. Og det har ta­get la­en­ge­re tid at spil­le dem ind, end vi hav­de hå­bet på.«

Set i det lys var det vel ik­ke så smart at in­si­ste­re på at spil­le med Ras­mus Falk i for­å­ret - i ste­det for at spil­le ek­sem­pel­vis Ed­munds­son ind på den po­si­tion?

»Det er et helt fair spørgsmål. Vi prø­ve­de og­så at spil­le med Jo­an, Mat­hi­as Gre­ve og Fre­de­rik Tin­ga­ger. Men der er en ba­lan­ce­gang mel­lem re­sul­ta­ter og det at spil­le nye spil­le­re ind. Vi var eni­ge om, at der var no­get øko­no­mi i at slut­te så højt som mu­ligt. Og des­u­den er der og­så en kon­kur­ren­ce-si­tu­a­tion i trup­pen, som gør, at hvis man yder sit bed­ste og er en af de bed­ste, spil­ler man og­så. Med den tur­bu­len­te tid, OB har va­e­ret in­de i, var det og­så me­get vig­tigt at få vun­det nog­le fod­bold­kam­pe. Hav­de vi brugt det sid­ste hal­ve år på at spil­le nye spil­le­re ind og tabt al­le kam­pe­ne, hav­de vi og­så stå­et i en skidt si­tu­a­tion.«

I de tre år, du har va­e­ret sport­s­di­rek­tør i OB, er den bed­ste pla­ce­ring en sy­ven­de­plads. Du har det sport­s­li­ge an­svar har du fejl­et?

»Jeg med­gi­ver, at hvis vi kun kig­ger på re­sul­ta­ter, ser det skuf­fen­de ud. Men når man ar­ver no­get, hvor spil­ler­løn­nin­ger­ne er sti­gen­de, mens man har til op­ga­ve at spa­re, vil det bli­ve no­get bro­get no­get. Bud­get­tet skul­le bar­be­res ned - sam­ti­dig med at der var spil­le­re på lan­ge, dy­re af­ta­ler, der ba­re steg i løn. Det har va­e­ret sva­ert og har gjort, at vi nog­le gan­ge har ta­get spil­le­re ind, som ik­ke var vo­res øn­ske­spil­le­re. Men de var, hvad vi hav­de råd til. I år har vi en­de­lig haft mu­lig­hed for at hen­te nog­le spil­le­re, som tra­e­ne­ren har pe­get på, og der­for hav­de vi for­vent­nin­ger om at kun­ne spil­le med i top 6. Og det kan vi sta­dig godt nå. Og i for­hold til ung­doms­ar­bej­det, kul­tu­ren og he­le det at ska­be et godt fun­da­ment for klub­ben der ta­ger vi he­le ti­den skridt i den rig­ti­ge ret­ning.«

Fy­rin­ger i spil? Kan Kent Ni­el­sens job kom­me i fa­re, hvis I ik­ke ram­mer top 6 i år?

»Vi har sat nog­le ting i gang for at ska­be en top 6-klub, og i for­hold til den am­bi­tion er det her et bump på vej­en. Vi hav­de hå­bet at pra­este­re bed­re, men der er spil­let ot­te kam­pe, og der er 26 kam­pe til­ba­ge, før vi ved, hvil­ken pla­ce­ring vi får. Vi skal ha­ve bed­re re­sul­ta­ter end dem, vi har få­et på det se­ne­ste. Men der­u­d­over er der stor til­lid til Kent og en stor tro på, at det, vi har sat i gang, skal ha­ve lov at vok­se. «

Kan dit job kom­me i fa­re?

»Jeg ved godt, at OB er en stor klub, og at der er store for­vent­nin­ger. Men vi er nog­le, der er så ru­ti­ne­re­de, at vi godt kan se, at det, vi har sat i gang, er ved at lyk­kes. Og når vi stø­der på bump på vej­en, ar­bej­der vi end­nu hår­de­re og gør end­nu me­re for at kom­me i mål. Men det er ik­ke mig, der skal sva­re på, om jeg er tru­et. Jeg ar­bej­der dog fortrøst­nings­fuldt vi­de­re, og jeg fø­ler, at jeg har den op­bak­ning, jeg har brug for,« si­ger Jes­per Hansen.

FOTO: SOPHIA JULI­A­NE LYDOLPH

Jes­per Hansen, sport­s­di­rek­tør i OB.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.