UEFA blan­der sig i ALT i Cham­pions Le­ague

Gra­es­sets høj­de. Ma­skot­ten. An­tal­let af toilet­ter. Alt i klub­ber­ne kom­mer un­der UEFAs lup, når man er med i det fi­ne­ste sel­skab i Cham­pions Le­ague

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2016/17 - Fre­de­rik Bar­søe | fr­ba@spor­ten.dk

Hvor store må log­o­er­ne på må­l­mands­hand­sker­ne va­e­re, når man spil­ler Cham­pions Le­ague? Det er nok ik­ke det før­ste spørgsmål, der rej­ser sig hos en klub, der li­ge har kva­li­fi­ce­ret sig til tur­ne­rin­gen.

Men det er blot et af man­ge spørgsmål, som er es­sen­ti­el­le at for­hol­de sig til, for der er rig­tig man­ge og ma­er­ke­li­ge reg­ler, som ga­el­der, når man er en del af Cham­pions Le­ague.

FC Kø­ben­havn, der i år spil­ler Cham­pions Le­ague for fjer­de gang, og de fle­ste an­dre hold er ef­ter­hån­den vant til sa­er­reg­ler­ne i ver­dens stør­ste tur­ne­ring for klubhold. Men man kan fo­re­stil­le sig, at isa­er de to helt nye i årets Cham­pions Le­agu­e­klas­se, FC Ro­stov og Lei­ce­ster, har måt­tet la­e­se ek­stra grun­digt på lek­tier­ne. For der er man­ge ting, man skal for­hol­de sig til.

Blandt an­det for de ma­te­ri­a­le­ansvar­li­ge i klub­ber­ne, som ek­sem­pel­vis skal sør­ge for at få op­ma­ga­si­ne­ret de 84 Cham­pions Le­ague-bol­de, klub­ber­ne får til­sendt, og som skal stå for at få sy­et 600 ’Re­spect’ma­er­ker på spil­ler­trø­jer­nes venstre ae­r­mer som et led i UEFAs an­ti-ra­cis­me-kampag­ne.

Iføl­ge den ame­ri­kan­ske avis New York Ti­mes, der har få­et ad­gang til den 155 sider lan­ge ma­nu­al, som Cham­pions Le­ague-klub­ber­ne skal ret­te sig ef­ter, har der i lø­bet af som­me­ren på hvert af de 32 sta­dio­ner va­e­ret ni UEFA-re­pra­e­sen­tan­ter på be­søg for at in­spi­ce­re og eva­lu­e­re.

Her er det alt fra stør­rel­sen på klub­bens ma­skot til gra­es­sets be­skaf­fen­hed og ud­se­en­de, der er ble­vet un­der­søgt.

Nog­le af de lidt me­re spe­ci­el­le reg­ler, som ma­nu­a­len be­skri­ver iføl­ge New York Ti­mes, er som føl­ger:

Ma­skot­ter: Klub­ber­nes ma­skot­ter må kun va­e­re, som det hed­der ’en anel­se stør­re end et nor­malt men­ne­ske’.

Toilet­ter: Der skal va­e­re tre se­pa­ra­te toilet­ter i hvert om­kla­ed­nings­rum.

Må­l­man­dens hand­sker: Log­o­er på må­l­ma­en­de­nes hand­sker må ik­ke va­e­re stør­re end 20 kva­drat­cen­ti­me­ter. Ba­en­ken: Der skal va­e­re plads til 14 per­so­ner på den over­da­ek­ke­de ud­skift­nings­ba­enk.

Ba­nen: Isa­er her må Lei­cesters gre­en­ke­e­per, der er kendt for at la­ve flot­te og kre­a­ti­ve møn­stre på ba­nen, nok slu­ge en lil­le ka­mel. Gra­es­set på ba­ner­ne må ik­ke va­e­re hø­je­re end 30 mil­li­me­ter, og det skal va­e­re klip­pet i li­ge linjer på tva­ers af ba­nen i ni li­ge bre­de stri­ber. De før­ste fi­re stri­ber fra bag­linj­en skal va­e­re pra­e­cis 5,5 me­ter. Der må alt­så ik­ke klip­pes i ek­sem­pel­vis cirk­ler el­ler di­a­go­nalt.

Me­di­er: Der skal va­e­re plads til 30 in­ter­na­tio­na­le tv-sta­tio­ner - i Pre­mi­er Le­ague er tal­let 18.

FOTO: REU­TERS, LARS MØLLER

Stør­rel­sen af log­o­er­ne på Ma­nu­el Neu­ers må­l­mands­hand­sker. Høj­den på FC Kø­ben­havns ma­skot. Og an­tal­let af plad­ser på ud­skift­nings­ba­en­ken til Cri­sti­a­no Ro­nal­do og de øv­ri­ge fod­bold­stjer­ner i Cham­pions Le­ague. Det er blot nog­le af de ting, der er re­gu­le­ret ned til mind­ste de­tal­je af UEFA i ver­dens bed­ste klubliga.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.